• Sekretariat, Intendent: poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00 • Świetlica: poniedziałek - piątek 6:30 - 15:30 •Tel: 81 880 90 03

logo sp

 1. Ustala się podział roku szkolnego na dwa półrocza:
 • I półrocze z klasyfikacją śródroczną;
 • II półrocze z klasyfikacją roczną.
 1. Uczeń podlega klasyfikacji:
 • śródrocznej i rocznej;
 • końcowej.
 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi, nie później niż w ostatnim tygodniu stycznia.
 3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w klasach I–III Szkoły podstawowej w przypadku:
 • obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć;
 • dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.
 1. Na klasyfikację końcową składają się:
 • roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo najwyższej, oraz
 • roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole, oraz
 • roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
 1. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie VIII.
 2. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w 71b ust. 1b.
 3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 4. Począwszy od klasy IV Szkoły podstawowej, ustala się roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych w stopniach według następującej skali:
 • stopień celujący – 6;
 • stopień bardzo dobry – 5;
 • stopień dobry – 4;
 • stopień dostateczny – 3;
 • stopień dopuszczający – 2;
 • stopień niedostateczny – 1.
 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 2. W przypadku gdy obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego realizowane w formie do wyboru przez ucznia są prowadzone przez innego nauczyciela niż nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w formie klasowo - -lekcyjnej, śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć wychowania fizycznego ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia w formie klasowo-lekcyjnej po uwzględnieniu opinii nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w formie do wyboru przez ucznia.
 3. Śródroczne i roczne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
 4. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
 5. Oceny śródroczne, roczne i końcowe ustala się ostatecznie 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
 6. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 9 pkt. 1–5.
 7. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena niedostateczna.
 8. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.
 9. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia, dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia:
 1. podporządkowanie się zarządzeniom Dyrektora;
 2. wykonywanie poleceń nauczycieli i innych pracowników Szkoły;
 3. respektowanie uchwał Samorządu Uczniowskiego;
 4. uczęszczanie do Szkoły w stroju codziennym ucznia, a w wyznaczone stałe uroczystości szkolne w stroju galowym;
 5. systematyczne i efektywne uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych i w życiu Szkoły;
 6. systematyczne przygotowywanie się do zajęć i wykonywanie prac domowych;
 7. staranne prowadzenie zeszytów, zgodnie z wymogami nauczyciela;
 8. uzupełnianie braków wynikłych z absencji;
 9. usprawiedliwianie nieobecności i spóźnień;
 10. przestrzeganie zasad higieny osobistej i schludnego wyglądu.
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, udzielanie się w zespołach przygotowujących imprezy środowiskowe:
 1. pełnienie funkcji społecznych i wywiązywanie się z nich;
 2. właściwe zachowanie wobec koleżanek, kolegów oraz nauczycieli;
 • dbałość o honor i tradycje Szkoły:
 1. nieprzywłaszczanie cudzego mienia;
 2. tolerancja wobec innych wyznań, ras, mniejszości narodowych;
 • dbałość o piękno mowy ojczystej:
 1. niestosowanie wulgaryzmów i arogancji, w kontaktach z innymi;
 2. używanie form grzecznościowych;
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:
 1. niestosowanie przemocy fizycznej i psychicznej oraz niewyrządzanie krzywd moralnych innym;
 2. niesienie pomocy innym;
 • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią:
 1. poprawne zachowanie się na lekcjach, przerwach śródlekcyjnych, zajęciach pozalekcyjnych, zajęciach świetlicowych, wycieczkach i wyjazdach na konkursy i zawody sportowe;
 2. przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do dyrekcji Szkoły, nauczycieli, innych pracowników Szkoły oraz kolegów.;
 • okazywanie szacunku innym osobom, szanowanie godności osobistej, dobrego imienia wszystkich osób.
 1. Ocenę zachowania śródroczną, roczną i końcową, począwszy od klasy czwartej Szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:
 • wzorowe;
 • bardzo dobre;
 • dobre;
 • poprawne;
 • nieodpowiednie;
 1. Określając ocenę zachowania, wychowawca zwraca uwagę na częstotliwość i nasilenie zjawisk zawartych w kryteriach oceny. Za punkt wyjścia przyjmuje się ocenę dobrą, która określa właściwe zachowanie i jest oceną pozytywną. W szkole obowiązują następujące kryteria ocen zachowania uczniów w klasach IV–VIII:
 • wzorowe - otrzymuje uczeń, który:
 1. przestrzega wszystkich postanowień funkcjonujących w szkole regulaminów, jest wzorem do naśladowania przez innych uczniów;
 2. systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia edukacyjne, usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w formie pisemnej dostarcza bezpośrednio po nieobecności;
 3. jest zawsze przygotowany do zajęć, posiada wymagane przybory i przyrządy do poszczególnych lekcji (przy uwzględnieniu sytuacji materialnej rodziny);
 4. bierze udział w olimpiadach przedmiotowych, konkursach i zawodach różnego typu,  rozwija swoje zainteresowania i  uzdolnienia na zajęciach pozalekcyjnych;
 5. inicjuje i wykonuje prace na rzecz klasy, Szkoły i środowiska lokalnego, aktywnie uczestniczy w imprezach klasowych i organizowanych akcjach szkolnych;
 6. szanuje tradycje szkolne, godnie reprezentuje szkołę i dba o jej dobre imię;
 7. prezentuje wysoką kulturę bycia, słowa i dyskusji, zawsze jest taktowny, uczciwy i prawdomówny;
 8. nawiązuje pozytywne kontakty z grupą rówieśniczą oraz dorosłymi, potrafi współpracować w grupie;
 9. inicjuje i podejmuje działania zmierzające do udzielania pomocy innym (wolontariat), jest uczynny i życzliwy, z własnej inicjatywy pomaga koleżankom i kolegom w nauce;
 10. szanuje cudze poglądy, jest tolerancyjny wobec odmienności innych osób;
 11. szanuje godność własną i innych;
 12. dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych, dostrzega niewłaściwe zachowania kolegów i zawsze reaguje na przejawy zła;
 13. zawsze szanuje mienie własne i społeczne oraz pracę innych;
 14. nosi właściwy strój uczniowski, a w wyznaczone i stałe uroczystości szkolne strój galowy;
 15. nie maluje włosów, nie nosi niestosownej biżuterii, zagrażającej zdrowiu i życiu, nie przychodzi na zajęcia z pomalowanymi paznokciami i w makijażu;
 16. nie ma żadnych pisemnych uwag negatywnych.

 

 • bardzo dobre - otrzymuje uczeń, który:
 1. przestrzega postanowień funkcjonujących w szkole regulaminów;
 2. systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia edukacyjne, usprawiedliwienia nieobecności w formie pisemnej dostarcza bezpośrednio po nieobecności;
 3. starannie przygotowuje się do zajęć, posiada wymagane przybory i przyrządy do poszczególnych lekcji;
 4. pilnie pracuje na lekcjach, rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia na zajęciach pozalekcyjnych;
 5. chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, Szkoły i środowiska, dokładnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań;
 6. godnie reprezentuje szkołę i dba o jej dobre imię;
 7. prezentuje wysoką kulturę bycia, słowa i dyskusji, jest taktowny, uczciwy
  i prawdomówny;
 8. nawiązuje pozytywne kontakty z grupą rówieśniczą oraz dorosłymi, potrafi współpracować w grupie;
 9. chętnie pomaga innym w różnych działaniach (wolontariat) oraz koleżankom
  i kolegom w nauce, jest uczynny i życzliwy;
 10. szanuje cudze poglądy, jest tolerancyjny wobec innych osób;
 11. szanuje godność własną i innych;
 12. dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych, zawsze reaguje na niewłaściwe zachowania kolegów i przejawy zła;
 13. zawsze szanuje mienie własne i społeczne oraz pracę innych;
 14. nosi właściwy strój uczniowski, a w wyznaczone i stałe uroczystości szkolne strój galowy;
 15. nie maluje włosów, nie nosi niestosownej biżuterii, zagrażającej zdrowiu
  i życiu, nie przychodzi na zajęcia z pomalowanymi paznokciami i w makijażu;
 16. nie ma żadnych pisemnych uwag negatywnych.

 

 • dobre - otrzymuje uczeń, który:
 1. zdarza mu się naruszyć obowiązujące w szkole regulaminy;
 2. systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne, usprawiedliwienia w formie pisemnej dostarcza bezpośrednio po nieobecności (dopuszcza się nieusprawiedliwienie do 7 godzin nieobecności ,spóźnienia  nie więcej niż 5 razy) 
 3. przygotowuje się do zajęć i pracuje zgodnie ze swoimi możliwościami, posiada wymagane przybory i przyrządy do poszczególnych lekcji;
 4. wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności, uważa na lekcjach;
 5. sumienie wykonuje powierzone mu zadania, stara się wykonywać je terminowo, ale rzadko podejmuje je z własnej inicjatywy;
 6. godnie reprezentuje szkołę i dba o jej dobre imię;
 7. zna i stosuje zasady kultury bycia, słowa i dyskusji, jest taktowny, uczciwy i prawdomówny;
 8. stara się nawiązywać pozytywne kontakty z grupą rówieśniczą oraz dorosłymi, potrafi współpracować w grupie;
 9. pomaga innym w różnych działaniach, jest uczynny i życzliwy;
 10. szanuje cudze poglądy, jest tolerancyjny wobec innych osób;
 11. szanuje godność własną i innych ;
 12. dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych, reaguje na niewłaściwe zachowania kolegów i przejawy zła;
 13. szanuje mienie własne i społeczne oraz pracę innych;
 14. nosi właściwy strój uczniowski, a w wyznaczone i stałe uroczystości szkolne strój galowy;
 15. nie maluje włosów, nie nosi niestosownej biżuterii, zagrażającej zdrowiu i życiu, nie przychodzi na zajęcia z pomalowanymi paznokciami i w makijażu;
 16. nie ma pisemnych uwag negatywnych.

 

 • poprawne - otrzymuje uczeń, który:
 1. narusza zapisy obowiązujących w szkole regulaminów;
 2. uczęszcza do szkoły, nie opuszcza samowolnie zajęć lekcyjnych, nie przestrzega terminów usprawiedliwiania nieobecności, w półroczu ma nie więcej niż 14 godzin nieusprawiedliwionych, spóźnienia od  6-10;
 3. ma właściwy stosunek do obowiązków szkolnych, ale zdarza mu się nie przygotować do lekcji, (brak prac domowych, zeszytów, ćwiczeń, niezbędnych przyborów);
 4. nie przeszkadza na lekcjach;
 5. bierze udział w obowiązkowych pracach na rzecz Szkoły i środowiska;
 6. dba o dobre imię Szkoły i czasami reprezentuje ją w środowisku;
 7. zna, ale nie zawsze stosuje zasady kultury bycia, słowa i dyskusji, jest uczciwy
  i prawdomówny, zdarzają się sytuacje, w których nie jest taktowny;
 8. nie zawsze nawiązuje pozytywne kontakty z grupą rówieśniczą oraz dorosłymi, ale zastosowane środki zaradcze przynoszą oczekiwane rezultaty;
 9. czasami pomaga innym w różnych działaniach;
 10. nie zawsze szanuje cudze poglądy, jest tolerancyjny wobec odmienności innych osób;
 11. szanuje godność własną i innych;
 12. dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych, nie zawsze reaguje na niewłaściwe zachowania kolegów i przejawy zła;
 13. stara się szanować mienie własne i społeczne oraz pracę innych;
 14. nosi właściwy strój uczniowski, a w wyznaczone i stałe uroczystości szkolne zdarza się nie mieć stroju galowego;
 15. nie maluje włosów, czasami nosi niestosowną biżuterię, przychodzi na zajęcia z pomalowanymi paznokciami i w makijażu;
 16. w ciągu półrocza otrzymał kilka uwag pisemnych negatywnych.

 

 • nieodpowiednie - otrzymuje uczeń, który:
 1. często narusza obowiązujące w szkole regulaminy;
 2. nie przestrzega terminów usprawiedliwiania nieobecności, w półroczu ma nie więcej niż 25 godzin nieusprawiedliwionych, spóźnienia od 11-15;
 3. lekceważy zajęcia szkolne, uczy się niesystematycznie, na lekcjach nie pracuje, często jest do nich nieprzygotowany (brak prac domowych, zeszytów, ćwiczeń, niezbędnych przyborów);
 4. często utrudnia nauczycielom prowadzenie lekcji a kolegom twórcze i aktywne uczestnictwo w zajęciach;
 5. sporadycznie bierze udział w pracach na rzecz klasy, Szkoły i środowiska;
 6. uchyla się od reprezentowania Szkoły;
 7. zachowuje się niekulturalne, na terenie klasy, Szkoły, poza szkołą;
 8. nie zabiega o nawiązywanie pozytywnych kontaktów z grupą rówieśniczą oraz dorosłymi, a zastosowane środki zaradcze nie zawsze przynoszą oczekiwane rezultaty;
 9. pomimo próśb odmawia pomocy innym;
 10. czasami przejawia nietolerancję wobec innych osób;
 11. przejawia brak szacunku wobec innych;
 12. narusza zasady bezpieczeństwa własnego i innych, sporadycznie  reaguje na niewłaściwe zachowania kolegów i przejawy zła;
 13. nie zawsze szanuje mienie własne i społeczne oraz pracę innych;
 14. nie zawsze nosi właściwy strój uczniowski, a w wyznaczone i stałe uroczystości  szkolne często nie posiada stroju galowego;
 15. nosi niestosowną biżuterię, maluje włosy, często przychodzi na zajęcia z pomalowanymi paznokciami i w makijażu;
 16. w ciągu półrocza często otrzymuje uwagi pisemne negatywne.

 

 • naganne - otrzymuje uczeń, który:
 1. nie przestrzega obowiązujących w szkole regulaminów;
 2. dezorganizując pracę klasy, w ciągu półrocza ma powyżej 25 godzin nieusprawiedliwionych i powyżej 15 spóźnień;
 3. przychodzi na zajęcia nieprzygotowany, nie pracuje na lekcjach, (nie odrabia prac domowych, nie przynosi zeszytów, podręczników, niezbędnych pomocy dydaktycznych);
 4. swoim zachowaniem celowo utrudnia prowadzenie zajęć lekcyjnych;
 5. uchyla się od wszelkich działań na rzecz Szkoły i środowiska;
 6. nie chce reprezentować Szkoły;
 7. zachowuje się niekulturalne, na terenie klasy, Szkoły, poza szkołą, swoim zachowaniem wpływa demoralizująco na innych uczniów;
 8. nie nawiązuje pozytywnych kontaktów z grupą rówieśniczą oraz dorosłymi,
  a zastosowane środki zaradcze nie przynoszą oczekiwanych rezultatów;
 9. pomimo próśb odmawia pomocy innym;
 10. jest nietolerancyjny wobec innych osób;
 11. nie szanuje godności innych osób;
 12. swoim zachowaniem narusza bezpieczeństwo, zagraża zdrowiu własnemu
  i innych, nie reaguje na niewłaściwe zachowania kolegów i przejawy zła;
 13. niszczy mienie własne i społeczne oraz nie szanuje pracy innych;
 14. nosi niestosowny strój uczniowski, a w wyznaczone i stałe uroczystości szkolne nie posiada stroju galowego;
 15. nosi niestosowną biżuterię, maluje włosy, paznokcie, stosuje makijaż;
 16. nie poprawia swojego zachowania mimo zastosowanych przez szkołę środków
 17. Zachowanie ucznia przyczyniające się do obniżenia oceny z zachowania:
 18. spóźnienia na zajęcia lekcyjne
 19. godziny nieusprawiedliwione;

 

 

0 godzin

ocena wzorowa

1 godzina

ocena bardzo dobra

7 godzin

ocena dobra

14 godzin

ocena poprawna

25 godzin

ocena nieodpowiednia

 

 

powyżej 25 godzin

ocena naganna

 

 1. brak stroju apelowego.
 2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.
 3. Ocena klasyfikacyjna zachowania w okresie kształcenia na odległość uwzględnia w szczególności:
  1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia rozumianym jako udział i aktywność na zajęciach prowadzonych zdalnie, systematyczne wykonywanie zadanych prac, wywiązywanie się z zadań zleconych przez nauczycieli;
  2. Przestrzeganie zasad ustalonych przez szkołę w ramach kształcenia na odległość, w szczególności nie zakłócanie zajęć prowadzonych online;
  3. Dbałość o piękno mowy ojczystej na zajęciach zdalnych i w komunikacji elektronicznej z nauczycielami, kolegami i koleżankami;
  4. dbałość o honor i tradycje Szkoły poprzez uczestnictwo w kontynuowanych przez szkołę zwyczajach i tradycyjnych działaniach szkoły organizowanych na odległość;
  5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób – przestrzeganie zasad zachowania podczas trwającej pandemii w zakresie możliwym do weryfikacji przez nauczyciela np. podczas lekcji wychowawczych;
  6. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią- np. przestrzeganie zasad lekcyjnych ustalonych przez szkołę, nie udostępnianie kodów i haseł do lekcji prowadzonych online;
  7. Pomoc kolegom w pokonywaniu trudności w w posługiwaniu się technologią informatyczną.

 

 1. Promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

8.Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej, stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, Szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.

 1. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, a także śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 2. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

                                  

             Warunki i tryb ubiegania się  wyższych niż przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.

 1. Uczeń lub rodzice mają prawo zgłosić do Dyrektora zastrzeżenia dotyczące otrzymanej oceny z zajęć edukacyjnych.
 2. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1, w formie pisemnego podania, rodzic zgłasza od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia posiedzenia klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.
 3. Warunkiem koniecznym do pozytywnego rozpatrzenia podania o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych jest:
  • systematyczne uczęszczanie na zajęcia lekcyjne (frekwencja powyżej 80%) i brak godzin

nieusprawiedliwionych z danego przedmiotu,

 • uzyskanie w ciągu okresu z prac pisemnych: prac klasowych, sprawdzianów, testów, co najmniej 50

% ocen wyższych od oceny przewidywanej,

3)   brak zagrożeń oceną niedostateczną nie więcej niż z jednego przedmiotu,

4)   systematyczne przygotowywanie się do zajęć, dopuszcza się liczbę nieprzygotowań, określoną w

       regulaminie oceniania,

 • co najmniej dobra ocena zachowania i pozytywna postawa ucznia na zajęciach.
 1. Decyzję o dopuszczeniu do egzaminu sprawdzającego podejmuje Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii u wychowawcy klasy i nauczyciela przedmiotu.
 2. Egzamin sprawdzający prowadzony jest przez komisję powołaną przez dyrektora szkoły.
 3. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor lub jego zastępca jako przewodniczący,

2) nauczyciel uczący przedmiotu od którego nastąpiło odwołanie,

3) nauczyciel uczący tego lub pokrewnego przedmiotu.

 Egzamin sprawdzający powinien odbyć się w ciągu trzech dni po wystawieniu stopni końcoworocznych, przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady pedagogicznej.

 1. Egzamin sprawdzający odbywa się w formie pisemnej, a w przypadku:

1) języka obcego pisemnej i ustnej,

2) z przedmiotów artystycznych, wychowania fizycznego w formie praktycznej.

 1. Z przebiegu egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół, który stanowi załącznik

do arkusza ocen ucznia.

 1. Wynik egzaminu sprawdzającego potwierdza lub nie skuteczność odwołania.
 2. Nie przewiduje się dalszej procedury odwoławczej

Informacje prawne

Kontakt

© Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Żyrzynie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.