• Sekretariat, Intendent: poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00 • Świetlica: poniedziałek - piątek 6:30 - 15:30 •Tel: 81 880 90 03

logo sp

 1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
 • bieżące;
 • klasyfikacyjne:
  1. śródroczne i roczne
  2. końcowe.
 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.
 2. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
 3. Bieżące oceny w klasach I–III, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych począwszy od klasy IV Szkoły podstawowej oraz oceny końcowe, ustala się w stopniach według następującej skali:
 • stopień celujący – 6;
 • stopień bardzo dobry – 5;
 • stopień dobry – 4;
 • stopień dostateczny – 3;
 • stopień dopuszczający – 2;
 • stopień niedostateczny –

 

W bieżącym ocenianiu dopuszcza się również stosowanie znaków " + " i " - " oraz innych oznaczeń w dzienniku, dopuszczonych do stosowania przez dyrektora.

 

 1. Oceny bieżące wpisujemy do dziennika cyfrowo, natomiast śródroczne i roczne w pełnym brzmieniu.
 2. Nauczyciele przyjmują następujące ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne w stopniach:
 • stopień celujący:
 1. zakres wiadomości i umiejętności ucznia jest znacznie szerszy niż wymagania programowe, treści powiązane ze sobą w systematyczny układ, lub
 2. zgodne z wymaganiami nauki rozumienie uogólnień i związków między nauczanymi treściami; wyjaśnianie zjawisk bez jakiejkolwiek ingerencji i pomocy nauczyciela;
 3. samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą do celów teoretycznych i praktycznych, umiejętność rozwiązywania problemów w twórczy sposób;
 4. poprawny styl i język wypowiedzi, swoboda w posługiwaniu się terminologią właściwą dla danego etapu kształcenia i zajęć edukacyjnych; wysoki stopień kondensacji wypowiedzi;
 5. uczestniczenie i odnoszenie sukcesów w pozaszkolnych formach aktywności związanych z danymi zajęciami edukacyjnymi (konkursy przedmiotowe, zawody sportowe);
 6. z wychowania fizycznego – wysoki ponadprzeciętny stopień sprawności fizycznej, duże umiejętności techniczne w wybranej dyscyplinie sportu, znaczące osiągnięcia indywidualne lub zespołowe w międzyszkolnych zawodach sportowych;
 7. z przedmiotów muzyka, plastyka – uczeń okazuje się udokumentowanymi osiągnięciami własnej twórczości muzycznej (Szkoła muzyczna) lub plastyczna (konkursy plastyczne).
 • stopień bardzo dobry:
 1. wyczerpujące opanowanie całego (wymaganego w momencie wystawiania oceny) materiału programowego w obszarze wiadomości i umiejętności, treści powiązane w logiczny układ;
 2. właściwe rozumienie uogólnień i związków między treściami programowymi, samodzielne wyjaśnianie zjawisk, wykorzystanie posiadanej wiedzy w praktyce, stosowanie wiedzy i umiejętności w sytuacjach nietypowych, rozwiązywanie problemów w twórczy sposób;
 3. poprawny język i styl wypowiedzi, sprawne posługiwanie się obowiązującą w  danym przedmiocie terminologią, precyzja i dojrzałość wypowiedzi ustnych i pisemnych.
 • stopień dobry:
 1. opanowanie większości materiału programowego, treści logicznie powiązane;
 2. poprawne rozumienie uogólnień i związków między treściami programowymi oraz przy inspiracji nauczyciela – wyjaśnianie zjawisk i właściwa ich interpretacja;
 3. stosowanie wiedzy w typowych sytuacjach teoretycznych i praktycznych – samodzielnie, w sytuacjach nietypowych – z pomocą nauczyciela;
 4. podstawowe pojęcia i prawa ujmowane za pomocą terminologii właściwej dla danej dziedziny wiedzy, wypowiedzi klarowne w stopniu zadowalającym, nieliczne usterki stylistyczne, zwięzłość wypowiedzi umiarkowana.
 • stopień dostateczny:
 1. zakres opanowanego materiału programowego ograniczony do treści podstawowych; uczeń rozumie tylko najważniejsze związki i powiązania logiczne między treściami;
 2. poprawne rozumienie podstawowych uogólnień, stosowanie wiedzy i umiejętności w sytuacjach typowych (teoretycznych i praktycznych) z pomocą nauczyciela;
 3. przeciętny zasób słownictwa, język zbliżony do potocznego, mała kondensacja i klarowność wypowiedzi, niewielkie i nieliczne błędy.
 • stopień dopuszczający:
  1. uczeń posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach kształcenia wiadomości i umiejętności luźno zestawione, bez  rozumienia związków i uogólnień;
  2. słabe rozumienie treści programowych, podstawowe wiadomości i procedury są odtwarzane, brak umiejętności wyjaśniania zjawisk;
  3. nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, liczne błędy, trudności w formułowaniu myśli.
 • stopień niedostateczny:
 1. otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, którego wiadomości i umiejętności nie dają szans w dalszych etapach kształcenia;
 2. nie skorzystał z pomocy Szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy i umiejętności.
 3. Szczegółowe kryteria oceniania z zajęć edukacyjnych znajdują się w przedmiotowych zasadach oceniania.
 4. Nauczyciele stosują następujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:
 • praca pisemna – rozumiana jako zaplanowane przez nauczyciela dłuższe samodzielne pisemne prace kontrolne uczniów przeprowadzane w szkole podczas zajęć edukacyjnych w celu sprawdzenia ich wiedzy i umiejętności, obejmujące materiał większy niż z trzech lekcji:
 1. w jednym tygodniu mogą być najwyżej trzy, takie prace, zapowiedziane i wpisane do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem;
 2. jeżeli z przyczyn zdrowotnych lub losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej z całym oddziałem, to powinien to uczynić w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Gdy tego nie wykona,  nauczyciel może wstawić uczniowi ocenę niedostateczną.
 3. przed pisemną pracą kontrolną obejmującą dział wiadomości uczniowie informowani są o zakresie wymagań na poszczególne stopnie szkolne. Prace klasowe powinny być poprzedzone lekcją powtórzeniową i zapisane w dzienniku z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;
 4. przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punków na ocenę:

0%  -  29% - niedostateczny;

30% - 49% - dopuszczający;

50% - 69% - dostateczny;

70% - 87% - dobry;           

 88% - 99% - bardzo dobry;

100%  - celujący;

 • odpowiedzi ustne;
 • zadania praktyczne;
 • ćwiczenia sprawnościowe i inne, zgodne z przedmiotowymi zasadami oceniania;
 • nauczyciel może zadawać uczniom prace domowe (zgodnie z regulaminem oceniania).

 

 1. Uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawienia ocen niedostatecznych cząstkowych z prac pisemnych, za wyjątkiem ocen z prac domowych oraz ocen niedostatecznych otrzymanych za niepodjęcie próby pisania pracy klasowej (sprawdzianu).
 2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.
 3. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych. Prace pisemne zawierają krótkie pisemne uzasadnienie oceny, w którym nauczyciel wskazuje wiadomości i umiejętności opanowane przez ucznia w porównaniu z wymaganiami edukacyjnymi z obszaru sprawdzanego testem lub klasówką. W przypadku kartkówek pisemne uzasadnienie oceny nie jest wymagane, ale obowiązkowo ta forma sprawdzenia powinna być opatrzona komentarzem wskazującym w jaki sposób uczeń powinien nadrobić braki oraz jakiego zakresu one dotyczą.
 4. Rodzice mają możliwość wglądu w pisemne prace uczniów zawsze, kiedy wyraża taka wolę.
 5. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę .
 6. Ocenione prace pisemne uczeń powinien otrzymać w ciągu 2 tygodni.
 7. Nauczyciel obowiązany jest systematycznie odnotowywać stopień opanowania wiadomości i umiejętności edukacyjnych ucznia.
 8. Uczniowie oraz Rodzice są na bieżąco informowani o postępach dziecka, podczas wywiadówek, których roczny harmonogram podaje Dyrektor do 20 września oraz spotkań indywidualnych z wychowawcą lub nauczycielem.
 9. Nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione prace pisemne uczniów do 31 sierpnia danego roku szkolnego.
 10. Nieprzygotowanie ucznia do lekcji:
 • uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie w liczbie określonej w przedmiotowych zasadach oceniania, lecz nie częściej niż dwa razy w półroczu;
 • nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do Szkoły po dłuższej nieobecności;
 • nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne niezależne od woli ucznia).

Informacje prawne

Kontakt

© Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Żyrzynie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.