• Sekretariat, Intendent: poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00 • Świetlica: poniedziałek - piątek 6:30 - 15:30 •Tel: 81 880 90 03

logo sp

W roku szkolnym 2021/2022 świetlica będzie czynna w godzinach 6:30 - 15:30

Rodziców i dzieci prosimy o przestrzeganie ustalonych zasad postępowania związanych z reżimem sanitarnym!

 OGÓLNE CELE PROGRAMOWE PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ

 1. Zaspokojenie potrzeb psychicznych wychowanków tj.: potrzeba bezpieczeństwa, akceptacji, szacunku, samorealizacji w klimacie wzajemnej serdeczności.
 2. Umożliwienie uczniom samodzielnego przygotowywania się do lekcji, utrwalania wiadomości i umiejętności oraz zorganizowanie pomocy dzieciom mającym trudności w uczeniu się.
 3. Rozwijanie społecznej aktywności, samodzielności i samorządności oraz umiejętności koleżeńskiego współżycia w grupie.
 4. Kształtowanie kulturalnego zachowania wychowanków i pomoc w przezwyciężaniu negatywnych wpływów środowiska.
 5. Odkrywanie zdolności, rozwijanie zainteresowań i aktywności twórczej wychowanków.
 6. Wdrażanie do właściwego korzystania z dóbr przyrody i kultury.
 7. Kształtowanie patriotycznych uczuć dla małej i dużej ojczyzny.
 8. Wyrabianie nawyku zdrowego, bezpiecznego i aktywnego organizowania sobie czasu wolnego.
 9. Wprowadzenie elementów relaksu, swobody i aktywności zgodnej z własnymi potrzebami oraz poczucia wolności od zewnętrznego przymusu i związanego z tym odprężenia psychicznego.
  10. Podejmowane działań w celu przygotowania uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu.

Zadania kierunkowe pracy świetlicy:

 1. TROSKA O BEZPIECZEŃSTWO DZIECI
 • Utrwalenie zasad bezpiecznej i odpowiedzialnej zabawy w świetlicy szkolnej oraz na placu zabaw.
 • Rozmowy na temat bezpiecznej drogi do i ze szkoły z wykorzystaniem filmów i ilustracji prezentujących przykłady prawidłowego i złego zachowania na drodze.
 • Doskonalenie umiejętności właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia.
 • Zapoznanie ze znakami drogowymi.
 • Cyberprzemoc; bezpieczeństwo dziecka w Internecie, odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
 1. PROMOWANIE POSTAWY WZAJEMNEJ ŻYCZLIWOŚCI I SZACUNKU WZGLĘDEM SIEBIE. KSZTAŁTOWANIE NAWYKÓW KULTURY OSOBISTEJ
 • Kształtowanie właściwego zachowania się w miejscach publicznych i podczas uroczystości szkolnych.
 • Kształtowanie i utrwalanie nawyku stosowania na co dzień zwrotów grzecznościowych.
 • Wyrabianie właściwego stosunku do pracowników szkoły.
 • Wskazywanie na właściwe relacje w rodzinie.
 • Wartościowanie różnych zjawisk życia społecznego w grupie świetlicowej, klasie, szkole.
 • Kształcenie właściwego stosunku do mienia szkolnego oraz własności prywatnej, dbanie o estetykę i porządek w świetlicy i szkole.
 • Ukazywanie sposobów kulturalnego zachowania się przy stole, wyrabianie nawyków higieny osobistej.
 • Wyrabianie prawidłowych nawyków w zakresie czynnego wypoczynku.
 • Dbanie o dobry wizerunek wychowanka świetlicy szkolnej.
 1. ZAPEWNIENIE POWODZENIA SZKOLNEGO WYCHOWANKOM ŚWIETLICY
 • Zorganizowanie warunków i zapewnienie czasu na odrabianie zadań domowych i naukę w rozkładzie dnia świetlicy.
 • Pomoc w odrabianiu lekcji, organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce.
 • Wskazywanie sposobów skutecznego uczenia się.
 • Dbałość o poprawność wypowiedzi w mowie potocznej. Ćwiczenia w poprawnym czytaniu i mówieniu.
 • Wyrabianie umiejętności spostrzegania i wyciągania wniosków.
 1. POZNANIE I ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ DZIECI ORAZ NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI ORGANIZOWANIA CZASU WOLNEGO

Ukazywanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu w formie aktywności:

 • plastycznej: poznawanie nowych i doskonalenie wcześniej poznanych technik plastycznych, organizowanie wystaw prac dzieci, wspólne dekorowanie sali, udział w konkursach plastycznych;
 • teatralnej: oglądanie występów grup teatralnych; czytelniczo – medialnej: aktywne uczestnictwo w życiu szkoły (apele, uroczystości), udział w imprezach kulturalno - rozrywkowych organizowanych w szkole (zabawy, mikołajki, andrzejki i inne), świadome i odpowiedzialne korzystanie ze środków masowego przekazu, komputera, współpraca
  z biblioteką szkolną;
 • zajęć umuzykalniających: przeprowadzanie zabaw muzyczno- rytmicznych, nauka nowych piosenek, powtarzanie już poznanych, słuchanie wybranych utworów muzyki klasycznej i współczesnej, nauczanie kroków, elementów tanecznych i łączenie ich w układy taneczne, tańce integracyjne.
 • zajęć hobbystycznych;
 • zajęć sportowych, gier i zabaw (ruchowych, planszowych, wymyślonych przez dzieci).
 1. PRZYBLIŻANIE DZIECIOM DOROBKU KULTURALNEGO REGIONU I KRAJU (EDUKACJA REGIONALNA I PATRIOTYCZNA)
 • Poznanie specyfiki regionu i jego kultury.
 • Kultywowanie regionalnych tradycji, obyczajów i zwyczajów.
 • Zaznajamianie z miejscowym folklorem, sztuką ludową.
 • Uroczyste obchody rocznic i świąt państwowych.
 • Wykonywanie gazetek i dekoracji okolicznościowych.
 1. KULTYWOWANIE TRADYCJI I ZWYCZAJÓW SZKOLNYCH
 • Poznanie tradycji szkoły i jej patrona.
 • Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły (apele, uroczystości).
 • Organizowanie i udział w imprezach kulturalno - rozrywkowych wg kalendarza imprez.
 • Przeprowadzanie imprez okolicznościowych w świetlicy.
 1. EDUKACJA PROZDROWOTNA
 • Zachowanie dystansu społecznego, noszenie maseczek, dezynfekcja rąk.
 • Wdrażanie do aktywności fizycznej jako formy czynnego wypoczynku.
 • Organizowanie czynnego wypoczynku dzieci po zajęciach lekcyjnych - zabaw i gier ruchowych.
 • Wyrabianie nawyku dbania o własne zdrowie i współpraca z dorosłymi w tym zakresie.
 • Rozróżnianie czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na zdrowie i rozwój.
 • Zdobywanie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
 1. EDUKACJA EKOLOGICZNA I PRZYRODNICZA
 • Wskazywanie pozytywnych i negatywnych aspektów ingerencji człowieka na środowisko naturalne.
 • Poznawanie zasad zachowania się na obszarach chronionych.
 • Poznawanie roślin i zwierząt oraz uwrażliwianie dzieci na otaczające środowisko przyrodnicze
 • Udział w akcjach „Sprzątanie Świata” , „Dzień Ziemi” i innych tego typu.
 1. EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA
 • Upowszechnianie czytelnictwa w celu zdobywania nowych wiadomości i zaspokojenia potrzeb poznawczych.
 • Czytanie przez uczniów klas starszych literatury dziecięcej młodszym koleżankom i kolegom.
 • Rozwijanie czytelnictwa poprzez różne rodzaje działań inspirowanych tekstem.
 • Poszukiwanie i wykorzystywanie informacji z encyklopedii, słowników i innych źródeł medialnych.
 • Współpraca z biblioteką przy organizowaniu imprez związanych z propagowaniem czytelnictwa wśród dzieci.

 10.DZIAŁANIA PODEJMOWANE W CELU NAKIEROWANIA UCZNIÓW DO WYBORU KIERUNKU KSZTAŁCENIA I ZAWODU.

 Wyjaśnienie znaczenia pracy w życiu człowieka, wie, czym zajmuje się np. policjant, strażak, lekarz, weterynarz i wie, jak można się do nich zwrócić o pomoc.

 • Zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów.
 • Uruchomienie kreatywności uczniów na temat swojej przyszłości poprzez realizację prostych projektów w zakresie form użytkowych, w tym służących kształtowaniu własnego wizerunku w otoczeniu.
 • Uświadomienie uczniom roli zainteresowań i predyspozycji w wyborze  zawodu.
 • Rozwijanie umiejętności oceny swoich możliwości.

FORMY I METODY PRACY:

 • zajęcia inspirujące rozwój zainteresowań i pasji (pogadanki, spotkania z ciekawymi ludźmi, zabawy tematyczne, konkursy, kwizy, zagadki, wystawki, prezentacja kolekcji itp.);
 • zajęcia manualne, plastyczne, techniczne (zabawy konstrukcyjne, układanki, puzzle, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie i wyklejanie, szycie i wyszywanie, modelowanie, orgiami itp.);
 • zajęcia muzyczne, ruchowe z elementami choreografii (zabawy taneczne, zabawy ruchowe przy muzyce itp.);
 • żywe słowo, teatralne formy pracy (pisanie bajek, opowiadań, programy artystyczne, inscenizacje, przedstawienia itp.);
 • zajęcia sportowo-turystyczne (gry i zabawy ruchowo- sportowe na boisku szkolnym, na placu zabaw, w sali zabaw, wycieczki, spacery itp.);
 • gry i zabawy (integracyjne, podwórkowe, tematyczne, dowolne zgodne z potrzebami dzieci, zabawy z zastosowaniem dramy itp.);
 • relaksujące, wyciszające (relaks przy muzyce, wypoczynek na materacach, zabawy wyciszające i relaksujące, dowolne zabawy dzieci, oglądanie bajek, spacery itp.);
 • zajęcia czytelniczo - medialne (czytanie prasy dla dzieci, bajek, baśni, opowiadań, wierszy, omawianie oglądanych programów telewizyjnych, filmów i bajek, wskazanie zagrożeń niewłaściwego korzystania z telefonu, komputera, Internetu itp.);
 • zajęcia o charakterze korekcyjno - kompensacyjnym, terapeutycznym
  i wyrównawczo dydaktycznym (ćwiczenia grafomotoryczne, karty pracy, gry edukacyjne itp.);
 • odrabianie prac domowych i utrwalanie zdobytych na zajęciach lekcyjnych wiadomości i umiejętności.Informacje prawne

Kontakt

© Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Żyrzynie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.