• Sekretariat, Intendent: poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00 • Świetlica: poniedziałek - piątek 6:30 - 15:30 •Tel: 81 880 90 03

logo sp

 Regulamin Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie
 

Na podstawie Art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) uchwala się,  co następuje:

  CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW

 §1.

 

 1. Niniejszy regulamin określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad klasowych i wyboru przedstawiciela rady oraz zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
 2. Rada Rodziców jest społecznym organem Szkoły, który reprezentuje ogół Rodziców uczniów Szkoły.
 3. Podstawowym celem Rady Rodziców jest reprezentowanie interesów Rodziców uczniów Szkoły poprzez podejmowanie działań, jako organu Szkoły, wynikających z przepisów oświatowych, Statutu Szkoły oraz niniejszego Regulaminu.
 4. Rada Rodziców realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
 • pobudzenie aktywności i organizowanie różnych form działalności na rzecz rozwoju Szkoły,
 • zapewnienie rodzicom wpływu na działalność Szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie Dyrektorowi i innym organom Szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowiska w sprawach związanych z działalnością Szkoły,
 • formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego oraz Statutu,
 • finansowanie i organizacyjne wspieranie działalności statutowej Szkoły,
 • wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego,
 • organizowanie współpracy z Dyrektorem i nauczycielami Szkoły w celu poprawy jakości jej pracy.

 

 KOMPETENCJE I ZASADY DZIAŁANIA RADY RODZICÓW ORAZ JEJ ORGANÓW WEWNĘTRZNYCH

 §2.

 

 1. Kompetencje Rady Rodziców określają przepisy Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela i aktów wykonawczych do tych ustaw oraz Statutu Szkoły.
 1. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:

1)  uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

 • programu wychowawczego szkoły obejmującego zadania wychowawców klas, wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, zasady współpracy wychowawców z rodzicami i samorządem uczniowskim,
 • programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym kierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

2) opiniowanie programów i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;

3)  opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;

 • występowanie do Dyrektora Szkoły oraz pozostałych organów Szkoły, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór nad Szkołą z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły,
 • opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli za okres odbytego stażu,
 • opiniowanie propozycji w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych;
 • wybór swojego przedstawiciela do pracy w komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły,
 • współudział w określaniu wzoru jednolitego stroju noszonego przez uczniów na terenie Szkoły;
 • wybór przedstawicieli rodziców do prac w komisjach, w których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów Szkoły,
 • gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł,
 • zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady Rodziców po zbadaniu sprawozdania przez Komisję Rewizyjną Rady i przedstawieniu przez nią opinii Rady Rodziców,
 • wykonywanie innych uprawnień przewidzianych przez Regulamin Rady Rodziców, przepisy Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela oraz akty wykonawcze do tych ustaw,
 • opiniowanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym, zaproponowanych przez zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I-III oraz zespoły nauczycieli prowadzących nauczanie danych zajęć edukacyjnych w klasach  IV-VI i przedstawionych przez Dyrektora Szkoły,
 • wybór ubezpieczyciela i wysokości stawki za ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • opiniowanie zajęć dodatkowych, o których mowa w art. 64 ust.1 pkt.2.ustawy o systemie oświaty.

 

STRUKTURA I ZASADY WYBORÓW RADY

ORAZ JEJ ORGANÓW WEWNĘTRZNYCH

 §3.

 

 1. Rada Klasowa reprezentuje ogół rodziców uczniów oddziału szkolnego wobec Dyrektora i innych organów szkoły.
 2. Do zadań Rady Klasowej należy w szczególności:
 • realizowanie celów i zamierzeń Rady oraz jej Prezydium na terenie danego oddziału szkolnego,
 • prezentowanie opinii i wniosków formułowanych przez rodziców uczniów oddziału szkolnego wobec Dyrektora i nauczycieli,
 • informowanie rodziców uczniów oddziału szkolnego o działaniach Rady i Prezydium, a także o wynikach działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej.
 1. Spośród członków Rady Klasowej wybiera się przewodniczącego, który jest przedstawicielem Rady.
 2. Przewodniczący kieruje pracami Rady Klasowej, a w razie jego nieobecności jeden z członków Rady Klasowej.
 3. Członków Rady Klasowej wybiera się spośród Rodziców uczniów danej klasy, w liczbie 3 osób, na pierwszym zebraniu rodziców danej klasy, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia rozpoczęcia zajęć w danym roku szkolnym.
 4. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
 5. Każdego ucznia reprezentuje jeden z jego rodziców/ prawnych opiekunów.
 6. Kandydatów do Rady, za ich zgodą, zgłaszają rodzice uczestniczący w zebraniu.
 7. Za wybranego uważa się kandydata, który otrzymał najwięcej głosów.
 8. Głosowanie może odbywać się osobno na każdego kandydata lub łącznie na wszystkich zgłoszonych kandydatów.
 9. Głos jest ważny, jeżeli na liście do głosowania głosujący wskazał nie więcej kandydatów niż liczba członków Rady przewidzianych do wybierania. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało tę samą liczbę głosów, przeprowadza się głosowanie ponowne na tych kandydatów.
 10. Sprawy związane z procedurą wyborczą nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

 §4.

 

 1. Rada na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców w każdym roku szkolnym wybiera, w głosowaniu jawnym:
 • Prezydium Rady
 • Komisję Rewizyjną Rady.
 1. W skład Prezydium wchodzą:
 • Przewodniczący
 • 3 członków Rady Rodziców
 1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
 • Przewodniczący Komisji
 • 2 członków Rady Rodziców

 §5.

 

 1. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu Rad Klasowych.
 2. Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący, z własnej inicjatywy, Dyrektora lub na pisemny wniosek poszczególnych Rad Klasowych.
 3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady w pisemny sposób, co najmniej 5 dni przed planowanym terminem zebrania.
 4. W uzasadnionych przypadkach może być zwołane zebranie nadzwyczajne po zawiadomieniu członków Rady najpóźniej 1 dzień przed terminem zebrania.
 5. Zebrania zwyczajne Rady zwołuje się co najmniej 3 razy w roku szkolnym, z tym że pierwsze zebranie zwołuje dotychczasowy Przewodniczący nie później niż do końca października każdego roku.
 6. Plenarne Zebranie Rady Rodziców odbywa się co najmniej dwa razy w roku szkolnym.
 7. Podczas plenarnego zebrania Rada Rodziców w szczególności:
  1) przyjmuje plan pracy Rady,
  2) ustala zasady gromadzenia dobrowolnych składek rodziców oraz innych środków,
  3) uchwala preliminarz Rady,
  4) rozpatruje sprawozdania z działalności organów Rady,
  5) dokonuje wyboru składu osobowego organów Rady.
 8. W zebraniach Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej mogą brać udział, z głosem doradczym, zaproszone osoby.
 9. Terminy oraz tryb zwoływania zebrań, o których mowa w ust. 3-4, stosuje się odpowiednio do zebrań Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Rad Klasowych.
 10. Uchwały Rady, Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Rad Klasowych są podejmowane zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków.
 11. Posiedzenia Rady i jej organów kolegialnych są dokumentowane w formie protokołu.
 12. Protokół podpisują prowadzący obrady oraz osoba protokołująca.
 13. Rada Rodziców raz w roku składa ogółowi rodziców Szkoły pisemne sprawozdanie ze swojej działalności wraz z informacją o wynikach działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej.
 14. Kadencja Rady Rodziców trwa 3 lata.

 §6.

 

 1. Do podstawowych zadań Prezydium należy:
 • bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami, w tym gospodarką finansową Rady,
 • realizacja preliminarza Rady,
 • opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu z uwzględnieniem opinii Rad Klasowych,
 • koordynowanie prac Rad Klasowych,
 • nadzór nad pracami komisji powołanych przez Radę,
 • zatrudnianie osób (zlecenie usług) niezbędnych do realizacji zadań Rady.
 1. Prezydium reprezentuje Radę i ogół rodziców uczniów Szkoły wobec Dyrektora innych organów Szkoły oraz na zewnątrz.
 2. Pracami Rady i Prezydium kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności jeden z członków Prezydium.
 3. W imieniu Rady dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi podpisuje Przewodniczący Rady lub jeden z członków Prezydium.
 4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Prezydium rada przeprowadza wybory uzupełniające na zwolnione miejsce.
 5. Przewodniczący Rady jednoosobowo reprezentuje Radę Rodziców na zewnątrz.

§7.

 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością Prezydium.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Prezydium.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
 4. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej Prezydium pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami,
 5. przedstawienie Radzie informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,
 6. opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady,
 7. wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.
 8. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo żądania od członków Prezydium ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw, od osób zatrudnionych lub wykonujących usługi na rzecz Rady składania pisemnych bądź ustnych wyjaśnień. Kontrolowani są zobowiązani udostępnić wszystkie dokumenty dotyczące zakresu kontroli.
 9. Po zakończeniu kontroli zespół sporządza protokół, z którym zapoznaje Prezydium. W przypadkach rażących uchybień w działalności Prezydium, Komisja Rewizyjna może wystąpić do Rady z wnioskiem o podjęcie odpowiednich działań nadzorczych.

  §8.

 

 1. Źródłem funduszu Rady są:
 • dobrowolne składki rodziców szkoły, darowizny od innych osób fizycznych oraz osób prawnych,
 • dotacje budżetowe,
 • dochody z innych źródeł.
 1. Fundusze, o którym mowa w ust. 1, mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych szkoły, w tym szczególnie udzielanie szkole pomocy materialnej w zakresie realizacji programu wychowania i opieki nad uczniami.
 2. Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać:

1) Dyrektor
2) Nauczyciele / wychowawcy
3) Samorząd Uczniowski

 1. W działalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania środkami społecznymi.

 §9

Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 września 2016 r.

 

Informacje prawne

Kontakt

© Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Żyrzynie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.