Sprawozdanie z SKO

www.talentowisko.pl/gimnazjum/szkola/szkola-podstawowa-im-adama-mickiewicza-w-zyrzynie


Sprawozdanie z przeprowadzenia konkursu


- DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO, JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM -


Przedstawiam program, który przygotowałam w ramach współzawodnictwa w konkursie: „Dziś oszczędzam w SKO jutro w banku spółdzielczym” w ramach działań Szkolnej Kasy Oszczędności. Zamieściłam w nim cele i zadania realizowane w trakcie trwania konkursu w naszej szkole. Od pięciu lat przystępujemy do ogólnopolskiego konkursu: „Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym”.

PROGRAM DZIAŁAŃ SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI W SP W ŻYRZYNIE


I. OGÓLNE ZAŁOŻENIA

Program przeznaczony jest do realizacji w szkole podstawowej. Działalność Szkolnej Kasy Oszczędności kierowana jest przez opiekuna, którym jest nauczyciel zatrudniony w danej szkole. W Szkolnej Kasie Oszczędności mogą oszczędzać wszyscy chętni uczniowie. Zwycięzcy w konkursach, quizach i turniejach otrzymują nagrody zakupione z odsetek od oszczędzanych przez uczniów pieniędzy oraz ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Cycowie o/Żyrzyn sprawujący patronat nad daną Szkolną Kasą Oszczędności.

Głównym celem działalności SKO jest rozbudzenie wśród uczniów potrzeby oszczędzania i właściwego gospodarowania posiadanymi funduszami własnymi.


II. CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

  1. kształtowanie wśród uczniów nawyku systematycznego oszczędzania
  2. podejmowania inicjatyw zmierzających do ochrony naturalnego środowiska
  3. wyrabianie nawyku systematyczności i wytrwałości w gromadzeniu wkładów
  4. kształtowanie nawyku celowego wydatkowania zaoszczędzonych pieniędzy
  5. popularyzacja wiedzy o działalności Banku Spółdzielczego w Cycowie o/Żyrzyn
  6. przyzwyczajanie do korzystania z usług bankowych
  7. rozwijanie poczucia przynależności do grupy i odpowiedzialności za podejmowane wspólne działania.
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

- Zgłoszenie szkoły do konkursu "Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym".
- Opracowanie Planu Pracy SKO.
- Opracowanie Regulaminu Działania Szkolnej Kasy Oszczedności.
- Opracowanie Regulaminu Zadań i obowiązków opiekuna SKO.
- Redagowanie notatek do KRONIKI SZKOLNEJ, Strony internetowej szkoły.
- Organizowanie i przeprowadzanie konkursów, zbiórek surowców wtórnych, imprez ogólnoszkolnych.
- Zorganizowanie międzyklasowego współzawodnictwa.
- Sprawozdanie z udziału w konkursie "Dziś oszczędzam w SKO jutro w Banku Spółdzielczym."


FORMY PRACY Z UCZNIEM

  Wydawanie książeczek SKO i prowadzenie ewidencji.
  Dokonywanie wpłat i wypłat na książeczki SKO.
  Organizowanie i przeprowadzanie konkursów, quizów i turniejów.
  Udział w konkursie pozaszkolnym.
  Redagowanie tekstów własnych.
  Wykonywanie comiesięcznych zestawień.
  Wyszukiwanie informacji w Internecie i innych źródłach.


  PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

  Uczeń:

  - zdobywa wiedzę o bankowości,
  - uczy się przedsiębiorczości,
  - bierze udział w konkursach, quizach, turniejach,
  - potrafi wykonać zestawienia wykorzystując komputer,
  - znajduje w Internecie informacje na temat bankowości, historii pieniądza i inne
  - zdobywa umiejętności redakcyjne.


UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU

Szkolna Kasa Oszczędności działa pod patronatem Banku Spółdzielczego w Cycowie o/ Żyrzyn. "Posiadaczem" rachunku oszczędnościowego szkolnej kasy Oszczędności jest opiekun, który dokonuje wpłat i wypłat na zbiorczą książeczkę SKO. Kwota gromadzona w banku przez członków SKO jest oprocentowana. Pieniądze pozyskane z oprocentowania rachunku zostają przeznaczone na nagrody dla członków SKO w konkursach, quizach, turniejach. Zarządzanie pieniędzmi opiekun SKO ma obowiązek zawsze ustalić z młodzieżą.

W ramach projektu konkursowego w rywalizacji brała udział cała SZKOŁA, czyli wszyscy uczniowie.


Uczniowie klasy szóstej w trakcie trwania całego współzawodnictwa w ramach zajęć pozalekcyjnych współnie z opiekunem SKO opracowywali regulaminy konkursów, przeprowadzali je oraz wykonywali podsumowania, opisywali je, wykonywali dyplomy. Nagrody zakupione zostały z odsetek od wkładów oszczędzanych przez uczniów pieniędzy oraz ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Cycowie o/Żyrzyn sprawujący patronat nad daną Szkolną Kasą Oszczędności.

 


Opiekun SKO – p. Beata Kubak

Żyrzyn dnia 30.04.2014