Od wiedzy do kompetencji

1. Od wiedzy do kompetencji - projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: w październiku 2013r. rozpoczęły się zajęcia realizowane w ramach projektu z EFS,  Kapitał Ludzki, poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Celem projektu jest wzrost i rozwój kompetencji kluczowych. Prowadzone dotychczas tradycyjne zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów są realizowane w formie interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje kluczowe. Projekt zakłada prowadzenie zajęć z wykorzystaniem innowacyjnych metod eksperymentu, lekcji otwartych, muzealnych, prezentacji multimedialnych. Dla uczestników zorganizowane zostaną wyjazdy edukacyjne będące integralną częścią realizowanych zajęć.

W ramach realizacji projektu wykonane zostaną następujące zadania:


Nazwa zadania

Rodzaj zajęć

Ogólna liczba godzin/liczba grup

Imię i nazwisko nauczyciela

Liczba godzin tygodniowo

Zajęcia z matematyki dla klas III i VI oraz języka angielskiego dla klas VI.

Matematyka

kl. 6

150h

(5gr. x1hx 30tyg.)

Beata Kubak

Urszula Krawczak

3godziny (90h)

2 godziny

(60h)

Matematyka

kl. 3

120h

(4gr. x1hx 30 tyg.)

Małgorzata Turbiasz

Joanna Jankowska

2 godziny

(60h)

2 godziny

(60h)

Język angielski

kl. 6

150h

(5gr. x1hx 30tyg.)

Zbigniew Bielak

Agnieszka Zając

2 godziny

(60h)

3 godziny

(90h)

Modyfikacja istniejących programów rozwojowych poprzez realizację interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych.

Projekt Spotkanie ze sceną

120h (2gr.x2hx30tyg

Agnieszka Gałek

Jolanta Kukier

2 godziny

(60h)

2 godziny

(60h)

Projekt Skarby Regionu

120h (2gr.x2hx30tyg)

Wioletta Mączka

Ewa Gawrysiak

2 godziny

(60h)

2 godziny

(60h)

Akademia umiejętności sportowych.

Minipiłka siatkowa

60h

1 gr. x 2h x 30 tyg

Marlena Maciąg

2 godziny

(60h)

Sekcja szachowa

60h

2 gr. x 1h x 30 tyg

Zdzisław Machniewski

2 godziny

(60h)

Szkoła doposażona zostanie w pomoce dydaktyczne.