Gmina Żyrzyn - Gminą Równego dostępu do Internetu

Gmina Żyrzyn - Gminą Równego dostępu do Internetu - Gmina Żyrzyn we wrześniu wdrożyła projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8. - Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.

„Gmina Żyrzyn – gminą równego dostępu do Internetu”.

Celem Projektu było zapewnienie dostępu do Internetu dla 30 gospodarstw domowych z terenu Gminy Żyrzyn zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. W ramach Projektu gospodarstwa domowe otrzymały laptopy wraz z oprogramowaniem i dostęp do Internetu za który nie będą płacić przez okres dwóch lat. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu w pierwszej kolejności zostali zakwalifikowani uczniowie szkół dla których Gmina Żyrzyn jest organem prowadzącym. Nasza szkoła została wyposażona w 12 zestawów komputerowych, 3 laptopy, 3 bezprzewodowe routery, urządzenie wielofunkcyjne Sprzęt został zainstalowany w pracowni komputerowej i służy uczniom.