Sprawozdanie z realizacji zadań w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie z ogólnopolskiego konkursu pod nazwą „BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ”.

Sprawozdanie z realizacji zadań w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie

z ogólnopolskiego konkursu pod nazwą „BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ”.

W obecnych czasach szkoła pełni ważna rolę w życiu każdego dziecka i jego rodziców. Rodzice chcieliby, aby ich pociechy odnosiły sukcesy na polu nauki, kultury czy sportu, a jednocześnie przebywały i rozwijały się w przyjaznym, bezpiecznym środowisku. Atmosfera spokoju, poszanowania indywidualności i poczucie bezpieczeństwa pełnią bardzo ważną rolę i sprzyjają rozwijaniu zainteresowań, zdolności, pogłębianiu wiedzy i uzupełnianiu braków edukacyjnych u uczniów.

Dlatego, też nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu pod nazwą „BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ”. Koordynatorami zostały panie: Izabela Bernat - pedagog w szkole i Maryla Raczyńska - nauczyciel informatyki.

Koordynatorzy opracowali program realizacji zadań konkursowych, który zyskał aprobatę dyrekcji, a następnie zapoznali z nim wszystkich nauczycieli.

Odbiorcami zadań byli: Wszyscy uczniowie w naszej szkole z klas I – VI (około 220 osób). Realizacja zadań: Tematyka zadań oraz sposób ich realizacji został dostosowany do wieku i możliwości uczniów szkoły podstawowej.

I. W klasach I – VI nauczyciele: wychowawcy, poloniści, historii, przeprowadzili lekcje uwzględniające tematykę zadania pierwszego „Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel”. Ponadto na lekcjach wychowawczych w klasach VI odbyły się debaty uczniowskie. Pani Ewa Gawrysiak – nauczyciel historii, opracowała test wyboru, którym sprawdziła wiedzę uczniów kl. VI.
II. W klasach I – VI nauczyciele wychowawcy przeprowadzili lekcje na temat: „Relacje między ludźmi w rodzinie, w szkole, w czasie wspólnych zabaw z rówieśnikami”. Uczniowie z klas młodszych I – III w czasie zabaw uczyli się poprawnego zachowania np. „W rodzinie”, „Prawdziwy przyjaciel” itp. Na zajęciach komputerowych uczniowie wykonali rysunki w programie graficznym Paint, na których przedstawili relacje między ludźmi: „Bawimy się w przyjaźni”, „Święta z rodziną” i inne. W dniach od 5 do 13 stycznia 2012 roku z inicjatywy Małego Samorządu pani Agnieszki Gałek w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim i biblioteką zorganizowano w szkole DNI ŻYCZLIWOŚCI. Uczniowie wszystkich klas podejmowali działania w czasie, których uczyli się właściwych relacji koleżeńskich np.: na przerwach - wspólnej zabawy przy muzyce, czytali i poznawali literaturę dziecięcą, pamiętali i używali magicznych słów, starsi opiekowali się młodszymi.

III. Dnia 7 grudnia 2011 roku w sali gimnastycznej odbyło się spotkanie z panem podkomisarzem Marcinem Koprem z Komendy Powiatowej Policji w Puławach. Przeprowadził dla uczniów klas I – VI pogadankę na temat „Wypadki drogowe z udziałem pieszego”.

Główne kwestie poruszane podczas spotkania dotyczyły:
a. Przestrzegania zasad bezpiecznego poruszania się w drodze do szkoły i ze szkoły.
b. Przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania podczas ferii zimowych (poruszanie się na drodze, organizowanie kuligów, zabaw zimowych, itd.).
c. Przestrzegania zasad bezpiecznego przewożenia dzieci samochodem.
d. Zachowania się w kontaktach z osobami obcymi.

W dalszej części spotkania pan policjant przedstawił uczniom film pt. „Bezpieczna droga z radami, „Spongeboba”, który zawierał Quiz sprawdzający wiedzę dzieci uzyskaną na spotkaniu. Wszystkie dzieci bardzo chętnie udzielały właściwych odpowiedzi na pytania. Na zakończenie pan policjant odpowiadał na pytania interesujące uczniów dotyczące bezpieczeństwa na drodze, pracy policjanta, itp. Uczniowie chętnie brali udział w spotkaniu.

Uczniowie z klas V w dniu 9 listopada 2011 roku mieli spotkanie z młodszym aspirantem Markiem Daczka na temat: „Bezpieczeństwa dzieci”. W czasie pogadanki poruszane były wszystkie tematy związane z bezpieczeństwem dziecka: w domu, w ruchu drogowym, kontakty z osobą nieznaną, narkotyki, bezpieczne korzystanie z Internetu, niewybuchy i niewypały. Uczniowie usłyszeli konkretne przykłady, z którymi pan policjant spotkał się w swojej pracy.

W ramach realizacji zadania trzeciego zaproszony został również do naszej szkoły przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach – młodszy brygadier pan Krzysztof Morawski. Dnia 14 grudnia 2011 r. przeprowadził dla uczniów klas I – VI pogadankę na temat: „Bezpieczne zachowanie się w szkole, w domu i poza domem”.

Główne kwestie poruszane podczas spotkania dotyczyły:

a. Podstawowych przyczyn powstawania pożarów oraz sposobu właściwego zachowania się w sytuacji, kiedy wybucha pożar w szkole, w domu, itp.

b. W jaki sposób należy zawiadomić odpowiednie służby o zaistniałym zagrożeniu, telefony alarmowe?
c. Jak wyglądają i na czym polegają działania ratownicze podczas wypadków drogowych?
d. Czym jest ewakuacja i jak powinna przebiegać?
e. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa w zimie.

Podczas spotkania pan strażak za pomocą prezentacji multimedialnej pod tytułem: „Nasze bezpieczeństwo” pokazywał zdjęcia, które pozwoliły uczniom lepiej zrozumieć poruszaną tematykę. Pogadanka zakończyła się rozmową. Uczniowie chętnie brali udział w dyskusji, wypowiadali się na różne tematy, zadawali ciekawe pytania, na które pan strażak chętnie udzielał odpowiedzi.

W czasie zagrożenia życia człowieka bardzo ważne jest posiadanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. W naszej szkole nauczycielki klas młodszych przeszły kurs udzielania pierwszej pomocy i na dodatkowych zajęciach uczą dzieci, jak należy zachować się w trudnych sytuacjach, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka. Uczniowie kończący klasę III posiadają umiejętności i wiedzę z tego zakresu. Dnia 21 marca 2012 roku w sali gimnastycznej odbył się godzinny pokaz instruktarzowy z udzielania pierwszej pomocy przeprowadzony przez uczniów z klasy II b i resuscytacji  w wykonaniu uczniów z klasy III b. Pokaz poprowadziły panie: Agnieszka Gałek i Krystyna Barańska. Wszyscy uczniowie z zainteresowaniem oglądali i brali udział w instruktarzu.

IV. W klasach I – VI nauczyciele wychowawcy przeprowadzili pogadanki na temat: „Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne.” Zwrócili uwagę na relacje między „chłopcami a dziewczętami” – używanym językiem i kulturą osobistą. Ponadto w ramach realizacji tego zadania w dniu 27 marca 2012 roku odbyło się spotkanie uczniów naszej szkoły z emerytowanym kuratorem sądowym – panem Stefanem Wypychem. Tematem spotkania było: „Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia” oraz „Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne”. W swojej pogadance pan kurator poruszył również sprawę dotyczącą przemocy w rodzinie. Poruszył kwestię dotyczącą przestrzegania praw każdego człowieka oraz nietykalności cielesnej. Poinformował uczniów o tym, gdzie należy szukać pomocy w sytuacji, gdy wobec kogoś stosowana jest przemoc.
V. W klasach IV – VI nauczyciele wychowawcy przeprowadzili pogadanki na temat: „Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić”. Na godzinach wychowawczych pani pedagog Izabela Bernat przeprowadziła lekcje, na których uczniowie zostali zapoznani z zagrożeniami i skutkami zdrowotnymi, które towarzyszą, jeśli palimy papierosy czy spożywamy narkotyki, dopalacze. Uczniowie wykonali plakaty, które w formie wystawy ozdobiły korytarz szkolny.

Natomiast wychowawcy klas I – III w czasie zajęć edukacyjnych zapoznali uczniów, „Dlaczego nie należy palić?”. Wszyscy uczniowie na spotkaniu z panem podkomisarzem Marcinem Koprem (punkt 3) zostali uczuleni na kontakty z osobami nieznajomymi.

VI. Uczniowie uczęszczający do naszej szkoły pochodzą ze środowiska wiejskiego, które różni się od środowiska w mieście. Pojęcia: „kibole, blokersi, grupy podwórkowe” znają z programów telewizyjnych. Dlatego też, uczniowie zostali zapoznani przez pana policjanta podkomisarza Marcina Kopra i młodszego aspiranta Marka Daczkę (punkt 3), jak należy zachować się, jeśli rozpoznajemy zagrożenie ze strony nieznajomego czy kolegi. Pani pedagog przeprowadziła pogadanki w klasach VI na temat: „Grupy podwórkowe – co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki”.
VII. W dniu 21 marca 2012 roku wszyscy uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu z osobą niepełnosprawną – panem Grzegorzem Sulimą. Spotkanie składało się z dwóch części.

Pierwszą część stanowiła pogadanka na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach: na drodze, podczas zabaw zimowych i letnich itp. Dzieci obejrzały ciekawą prezentację dotyczącą wymienionego tematu. Potem wszyscy uczniowie wzięli udział w Quizie przygotowanym dla zespołów klasowych. Pytania dotyczyły informacji przekazanych podczas pogadanki. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem odpowiadali na pytania.

W drugiej części spotkania pan Grzegorz Sulima zapoznał dzieci ze swoją historią. Opowiedział im, jak doszło do wypadku w wyniku, którego stał się osobą niepełnosprawną, jak ważne jest dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych. Mówił o tym, jak bardzo zmieniło się jego życie po wypadku, ale spotkał w swoim życiu ludzi życzliwych, którzy mu pomogli. Nigdy nie usłyszał od nikogo złego słowa. Zawsze miał  w pobliżu osoby pozytywnie do niego nastawione, akceptujące niepełnosprawność – gotowe i chętne do pomocy. Po wystąpieniu pana Grzegorza uczniowie zadawali pytania, na które otrzymywali wyczerpujące odpowiedzi.

VIII. W naszej szkole monitorowaniem sytuacji uczniów zajmuje się pani pedagog Izabela Bernat. Obowiązkiem każdego wychowawcy jest poznanie środowiska i sytuacji rodzinnej uczniów. Pani pedagog prowadzi dokumentację dzieci i rodzin, które wymagają pomocy  (z powodu choroby, biedy, przyczyn społecznych). Otrzymuje informacje od: wychowawców, nauczycieli, rodziców czasem zgłaszają się same dzieci. Wspólnie z wychowawcami i dyrekcją podejmowane są decyzje o rodzaju pomocy bądź rozmowie z rodzicem. Uczniowie wszystkich klas w czasie pogadanek przeprowadzonych przez wychowawców, policjantów, pedagoga oraz emerytowanego kuratora sądowego (punkt 3 i 4), zdobyli wiedzę na temat miejsc w których można znaleźć pomoc w trudnych sytuacjach życiowych.

W naszej szkole oprócz wychowawcy klasy jest jeszcze wychowawca wspomagający, który wspiera i zastępuje nieobecnego wychowawcę.

Od wielu lat nasza szkoła organizuje na terenie Gminy Żyrzyn Akcje „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. W tym roku finał akcji odbył się 11 grudnia 2011 roku. Zebrane  w czasie akcji artykuły spożywcze i chemiczne zostały przekazane w postaci paczek (ok. 30) osobom potrzebującym z naszej gminy.

IX. W styczniu 2012 roku uczniowie z klas VI brali udział w zorganizowanym przez panią Marylę Raczyńską Szkolnym Konkursie Informatycznym na Prezentację Multimedialną pt. „Prawa i obowiązki ucznia”.

Celem konkursu było:
zdobywanie wiedzy związanej ze znajomością praw i obowiązków wynikających z bycia uczniem,
kształtowanie nawyków przestrzegania praw i obowiązków.

Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się na spotkaniu z panem policjantem podkomisarzem Marcinem Koprem, który wręczył nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.

I - miejsce zajęli Patryk Kubak i Dominika Michowska z kl. VI a.

II - miejsce zajęły Gabriela Jankowska i Magdalena Zając z kl. VI a. Pokaz nagrodzonych prezentacji odbył się na korytarzu szkolnym w czasie długiej przerwy, następnego dnia.

Dnia 27 marca 2012 roku odbyło się spotkanie z emerytowanym kuratorem sądowym Stefanem Wypychem na temat: „Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia” oraz „Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej,  a zwyczaje szkolne”. Celem rozmowy było przeciwdziałanie przestępczości wśród dzieci. Kurator dostarczył dzieciom wiedzy na temat tego, co jest przestępstwem, jak się zachować w sytuacji, gdy jest się świadkiem przestępstwa lub jego ofiarą. Ponadto poruszył kwestię odpowiedzialności karnej młodego człowieka. Pan Stefan Wypych na podstawie przytaczanych przykładów ze swojej długoletniej pracy uświadamiał uczniom o tym, co jest zabronione, a co nie. Mówił również, że dzieci często nie zdają sobie sprawy z tego, że czyn, którego dokonują jest karalny.

W swojej pogadance pan kurator poruszył również sprawę dotyczącą przemocy w rodzinie. Poruszył kwestię dotyczącą przestrzegania praw każdego człowieka oraz nietykalności cielesnej. Poinformował uczniów o tym, gdzie należy szukać pomocy w sytuacji, gdy wobec kogoś stosowana jest przemoc. Na zakończenie pan Stefan zachęcił uczniów do dyskusji. Uczniowie pożegnali gościa brawami.

Pani pedagog Izabela Bernat wykonała gazetkę ścienną pt. SZKOLNY KODEKS DOBREGO ZACHOWANIA, która od początku roku szkolnego wisi na górnym korytarzu. Uczniowie mają możliwość przypomnienia i przyswojenia sobie zasad dobrego wychowania.

X. Dowolnie wybrane zadanie, dotyczy bezpieczeństwa w Internecie. Nauczycielka informatyki współpracuje z Fundacją Dzieci Niczyje i od trzech lat nasza szkoła uczestniczy w inicjatywie Dnia Bezpiecznego Internetu.

Dlatego też, w grudniu 2011 r. opracowała przedsięwzięcie, które zyskało aprobatę dyrekcji. Zatytułowała je „Wspólnie odkrywamy cyfrowy świat! Bezpiecznie!”

Celem projektu było:

  • uświadomienie uczniom znaczenia bezpiecznego korzystania z Internetu, jako alternatywy do zachowań ryzykownych;
  • pokazanie uczniom, że w sytuacjach trudnych warto szukać pomocy (wskazanie potencjalnych źródeł pomocy w sytuacji cyberprzemocy);
  • kształcenie i rozwijanie umiejętności efektywnego wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych w procesie uczenia się;
  • rozwijanie umiejętności bezpiecznego korzystania z zasobów internetowych w celu wzbogacania swoich wiadomości i zainteresowań.

Odbiorcami zadań byli:

Wszyscy uczniowie w naszej szkole z klas I – VI (około 220 osób).

a. W miesiącu styczniu i lutym koleżanki uczące w klasach I – III przeprowadziły lekcje na temat: „Bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu”. W klasach IV odbyły się po dwie lekcje, a w klasach V – VI po trzy lekcje na temat: „Jak można uzależnić się od komputera i Internetu?”, „Poznajemy zasady bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu”, „Zagrożenia w wirtualnym świecie, przestrzeganie netykiety”, „Poznanie bezpiecznych stron przeznaczonych dla dzieci i nastolatków”. Nauczyciele korzystali z materiałów dostępnych na stronie www.dzieckowsieci.pl. Uczniowie oglądali filmy, wyrażali swoje opinie w czasie rozmowy, odgrywali scenki i dzielili się swoimi przeżyciami, udzielali rad, jak należy w danej sytuacji postąpić oraz do kogo należy się zwrócić po pomoc.
b. Nauczycielka wykonała z uczniami klasy V a plakat pt. „7 lutego 2012 r. „Dzień Bezpiecznego Internetu”, który cały miesiąc zdobił korytarz szkolny.
c. Pan podkomisarz Marcin Koper z Powiatowej Komendy Policji w Puławach dnia 22 lutego 2012 roku przeprowadził pogadankę dla uczniów z klas I – VI nt.: „Bezpiecznego korzystania z Internetu i telefonu komórkowego”.
d. 29 lutego 2012 r. uczniowie z klasy V a zaprezentowali inscenizację „Zabawa w słowa” o tematyce związanej z bezpieczeństwem w sieci Internet, przygotowaną pod kierunkiem pań: od informatyki i pedagog.
e. Uczniowie z klas VI wykonali prezentacje multimedialne nt. „ Bezpiecznie korzystam z komputera i Internetu”. Najciekawsze prezentacje nagrane na płytę CD są dostępne w szkolnej bibliotece, jako pomoc dydaktyczna dla nauczycieli.

Wszystkie ważne wydarzenia szkolne są dokumentowane i zamieszczane na stronie internetowej szkoły (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) oraz w gazetce szkolnej o nazwie „KROPKA”, której opiekunem jest pani Maryla Raczyńska.

Podsumowanie.

W Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie bardzo dba się o bezpieczeństwo uczniów. Przedstawione zadania są realizowane w każdym roku szkolnym - formy realizacji są różne: filmy, pogadanki, spotkania, prace plastyczne, konkursy itp. Ponadto: w naszej szkole jest monitoring, przed lekcjami i na przerwach, w szatniach, na korytarzach dyżurują nauczyciele i pracownicy obsługi. Uczniowie po skończeniu ostatniej lekcji są sprowadzani przez nauczycieli do szatni (do świetlicy). Po ubraniu dzieci są odprowadzane do autobusów i pod opieką nauczycieli odwożone do  domu. Jeśli rodzic czy opiekun chce zwolnić lub odebrać wcześniej swoje dziecko ze szkoły to powiadamia wychowawcę (wychowawcę wspierającego) i na świetlicy wypełnia zaświadczenie o odbiorze córki bądź syna.

Na podstawie rozmów z dziećmi i obserwacji zauważyłam, że uczniowie dobrze czują się w naszej szkole. Są bardziej świadomi zagrożeń wynikających z różnych sytuacji życiowych  i  bardziej otwarci. Nie boją się mówić o własnych przeżyciach i doświadczeniach, wiedzą, gdzie szukać pomocy. Myślę, że posiadaną wiedzę będą potrafili wykorzystać w praktyce.

Maryla Raczyńska