Prawa i obowiązki ucznia

Prawa i obowiązki ucznia

Prawa ucznia :

 1. Uczeń ma prawo do właściwego zorganizowania procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
 2. Ma prawo znać program nauczania z poszczególnych przedmiotów i przedmiotowy system oceniania.
 3. Ma prawo do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym.
 4. Uczeń ma prawo być poinformowany z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie sprawdzianów. W ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian pisemny, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy.
 5. Uczeń mający kłopoty w nauce, szczególnie z powodu dłuższej nieobecności w szkole spowodowanej sytuacją zdrowotną lub rodzinną ma prawo do pomocy w nauce: od samorządu klasowego (pomoc koleżeńska), od nauczycieli danego przedmiot( konsultacje).
 6. Ma prawo do rozwijania swoich zainteresowań, zdolności poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych.
 7. Uczeń osiągający wyróżniające wyniki w nauce ma prawo do indywidualnego toku kształcenia z pomocą nauczyciela.
 8. Wszystkie oceny, jakie otrzymuje uczeń są ocenami jawnymi.
 9. Ma prawo do opieki wychowawczej i warunków pobytu zapewniających mu bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności.
 10. Uczeń będący w trudnej sytuacji materialnej ma prawo do pomocy w postaci bezpłatnych śniadań, zup, obiadów, w miarę uzyskanych na ten cel środków.
 11. Ma prawo swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób.
 12. Na własną prośbę lub rodziców, bądź sugestię szkoły ma prawo korzystać z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zdrowotnego.
 13. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami szkolnymi może korzystać z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych.
 14. Ma prawo wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole.

Obowiązki ucznia:

 1. Uczęszczać regularnie na lekcje i wybrane zajęcia pozalekcyjne, brać czynny udział    w życiu szkoły.
 2. Każdorazową nieobecność spowodowaną chorobą lub inną równie ważną przyczyną usprawiedliwić w ciągu tygodnia u wychowawcy.
 3. Uzupełnić braki wynikające z powodu nieobecności w szkole.
 4. Odrabiać systematycznie pracę domową.
 5. Swoim sposobem bycia nie naruszać godności własnej i godności innych.
 6. Dbać o kulturę słowa.
 7. Przychodzić do szkoły w stroju szkolnym codziennym ucznia oraz nosić obuwie przeznaczone do chodzenia po szkole.
 8. Nosić strój sportowy obowiązujący na lekcjach wychowania fizycznego zgodny z wymaganiami nauczyciela.
 9. W dni stałych uroczystości i ważnych wydarzeń szkolnych, przychodzić do szkoły w stroju galowym.
 10. Dbać o kulturę słowa.
 11. Dbać o zdrowie i higienę osobistą.
 12. Zabiegać o ład i estetykę szkoły, nie niszczyć sprzętu, przestrzegać czystości i porządku w klasach, na korytarzach, w łazienkach, w stołówce, w szatni, na boisku, w sali gimnastycznej.
 13. Okazywać szacunek każdemu człowiekowi.
 14. Pomagać słabszym i młodszym, być tolerancyjnym wobec innych poglądów, postępować uczciwie, zdecydowanie reagować na zło.
 15. Być koleżeńskim i wrażliwym na potrzeby innych, być życzliwym, uprzejmym, opiekuńczym wobec młodszych kolegów, bronić słabszych i osamotnionych.
 16. Wypełniać odpowiedzialnie przyjęte na siebie i nałożone obowiązki.
Szanować swoją szkołę i dbać o jej dobre imię.