Erasmus+

1

1W tym roku szkolnym rozpoczęliśmy realizacje projektu edukacyjnego w ramach KA210-SCH - Partnerstwa na małą skalę. Projekt ” Ocal i oczyść Ziemię, żyj długo” realizowany jest w okresie od 1 października 2022 do 24 października 2024 w ramach programu: Erasmus + KA210-SCH - Small-scale partnerships in school education (partnerstwa na małą skalę w edukacji szkolnej)-

Motywem przewodnim projektu jest ekologia- uświadomienie uczniom i dorosłym jak istotną sprawą jest dbanie o środowisko naturalne i jak istotna jest kwestia odpowiedzialności za obecne działania wobec nowych pokoleń. Zagadnienia szczegółowe dotyczą:

  • wody- ochrony zasobów,
  • powietrza- unikanie zanieczyszczeń i wpływ powietrza na środowisko,
  • gleby- rodzajów, zanieczyszczeń powodujących degradację środowiska orasz sposoby ochrony,
  • natury- dbania o ogólnie pojmowane środowisko naturalne.

Wszystkie działania podejmowane w ramach projektu będą związane z podaną tematyką. Wykonywane zadania posłużą rozwijaniu zainteresowań wśród uczniów naukami przyrodniczymi, matematyką, chemią a równocześnie podnoszeniu kompetencji językowych w zakresie języków obcych- angielskiego i niemieckiego. Wartością dodaną jest również podnoszenie, jakości pracy szkoły w ramach dobrych praktyk. Projekt skierowany jest do uczniów klas VI-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. ADAMA MICKIEWICZA W ŻYRZYNIE, przy czym zakłada się, że główną grupę będą stanowić uczniowie klasy VIII a (10 uczniów), klasy VII a- (1 uczeń) i VI a (1 uczeń) ponieważ działania projektowe są kontynuacją  projektu E-Twinning: Adventures of the Atmosphere, za który uczniowie zostali nagrodzeni Krajową i Europejską nagrodą E- Twinning.

Projekt przewiduje wymianę uczniów z 3 krajów partnerskich (Włochy, Belgia, Turcja) oraz Polski. Wyjazdy traktowane są, jako wyraz uznania dla uczniów wyróżniających się zaangażowaniem w realizację projektu. Językiem roboczym projektu jest język angielski. Życzymy wszystkim uczestnikom powodzenia i z niecierpliwością czekamy na publikacje z wyjazdów i podejmowanych w trakcie działań.

Erasmus+

This school year we have started the implementation of an educational project under KA210-SCH - Small Scale Partnerships .The project " Save and Clean the Earth, Live Long" is implemented from October 1st, 2022 to October 24th, 2024 under the program: Erasmus + KA210-SCH - Small-scale partnerships in school education. The leitmotif of the project is ecology - to make students and adults aware of the importance of taking care of the environment and the issue of responsibility for current actions towards new generations. Specific issues concern:

- water- conservation of resources,

- air- avoiding pollution and the impact of air on the environment,

- soil- types, pollutants that cause environmental degradation and ways to protect it,

- nature- taking care of the environment in general.

All activities undertaken as part of the project will be related to the given topics. The tasks to be carried out will serve to develop the students' interest in natural sciences, mathematics, and chemistry and, at the same time, improve foreign language competence in English and German. The added value is also raising the quality of school work in the framework of good practices.

The project is aimed at students from grades VI-VIII of the ADAM MICKIEWICZ PRIMARY SCHOOL IN ŻYRZYN, but it is assumed that the main group of participants will consist of students from grade VIII a (10 students), grade VII a- (1 student) and VI a (1 student), as the project activities are a continuation of the E-Twinning one: Adventures of the Atmosphere, for which the students were awarded the National and European E-Twinning Prizes.

The project aims at the exchange of students from 3 partner countries (Italy, Belgium, Turkey) and Poland. The trips are treated as a reward for students who stand out for their involvement in the re-implementation of the project. The working language of the project is English. We wish all participants the best , luck and we are looking forward to the publications of the trips and activities undertaken during the mobilities.

 

REGULAMIN PROJEKTU ERASMUS+