Pierwsze  koty za płoty, w dniach 27 listopada do 3 grudnia uczniowie naszej szkoły  Jagoda Kędziora, Hubert Grobel, Alicja Zdrojewska i Maja Saran wraz z Panią Dyrektor Iwoną Kozłowską i Panią Iwoną Saran uczestniczyli w pierwszej mobilności w ramach projektu SCELL. Wyjazd dotyczył realizacji części projektu pod nazwą „Water is life”. Przez pięć dni uczniowie wraz z partnerami ze szkól w Brukseli i Stambułu wykonywali szereg zadań mających na celu uzmysłowienie młodzieży jak istotne i niezbędne do życia każdego organizmu na Ziemi jest środowisko wodne. Przez cały czas uczniowie porozumiewali się w języku angielskim.

Pierwszego dnia każda ze szkół zaprezentowała informacje o sobie. Informacje o naszej szkole przedstawiły Jagoda i Maja. Prezentacja

Poznaliśmy szkołę Institut La Vertu oraz Dyrekcję goszczącej nas placówki. Po południu mieliśmy chwilę czasu na zwiedzanie zabytkowej części Brukseli.

Drugi dzień rozpoczęliśmy przygotowaniem i prezentacją doświadczeń związanych z wodą. Nasze doświadczenie pokazujące proces filtracji przygotowali i przedstawili Hubert i Ala.

 

Następnie uczniowie w kilku międzynarodowych grupach mieli za zadanie przedstawić pomysł na świętowanie Światowego Dnia Wody – były więc plakaty i informacje zebrane w całość do publikacji w e-booku. Kolejny dzień poświęciliśmy na zwiedzanie przepięknej miejscowości Brugia. Poznaliśmy historię, architekturę tego pięknego miejsca, ponadto mogliśmy zobaczyć jak wygląda Świąteczny Targ Bożonarodzeniowy, organizowany już w tym czasie od kilku wieków. W drodze powrotnej zobaczyliśmy symbol Brukseli Atomium.

We czwartek zwiedziliśmy kilka miejsc. Najpierw zatrzymaliśmy się w Waterloo, jednym z najważniejszych miejsc z okresu wojen napoleońskich. Następnie przejechaliśmy do Dinant- miejscowości słynnej z cytadeli, zabytkowej architektury, pięknego położenia nad rzeką Mozelą oraz z saksofonu. Poznaliśmy historię tego instrumentu oraz zwiedziliśmy dom jego twórcy (obecnie znajduje się tam muzeum). Kolejnym punktem naszej wycieczki było odwiedzenie jednej z najmniejszych miejscowości na świecie (na pewno najmniejszego miasta na świecie) Durbuy. Naprawdę na zwiedzanie całości i to bardzo wolno wystarczyło nam 30 minut. Końcowym punktem wyjazdu było Muzeum Wojny w Brukseli.

Ostatni dzień upłyną pod znakiem podsumowań. Wręczono nam certyfikaty uczestnictwa i podsumowano pracę uczniów w ciągu całego pobytu. Po południu mieliśmy czas na zwiedzanie i ostatnie zakupy przed porannym sobotnim lotem. Czas upłyną nam bardzo szybko a pobyt w Brukseli przysporzył wielu niezapomnianych wrażeń. 

 

“The first pancake is always spoiled”. From November 27th to December 3rd, students of our school Jagoda Kędziora, Hubert Grobel, Alicja Zdrojewska and Maja Saran together with director Iwona Kozłowska and Ms. Iwona Saran participated in the first mobility within the scope of the SCELL project. The trip was the implementation of part of the project called "Water is life". For five days, students together with partners from schools in Brussels and Istanbul performed a series of tasks aimed at making young people understand how important and necessary for the life of every organism on Earth is the aquatic environment. All the time the students were communicating in English.

The fiirst day, each school presented information about itself. Information about our school was presented by Jagoda and Maja. Presentation

We visited the Institut La Vertu school and we met the management of our host institution. In the afternoon we had a moment to explore the historic part of Brussels.

The second day began with the preparation and presentation of experiments related to water. Our experiment showing the filtration process was prepared and presented by Hubert and Ala.

 

Then, the students in several international groups were tasked with presenting the idea of celebrating World Water Day – so there were posters and information collected as a whole for publication in an e-book. We spent the next day visiting the beautiful town of Bruges. We got to know the history, architecture of this beautiful place, in addition, we could see what the Christmas market looks like, remembering that it has been organized at that time for several centuries. On the way back we saw the symbol of Brussels- Atomium.

We visited a few places on Thursday. First we stayed in Waterloo, one of the most important places of the Napoleonic Wars. Then we drove to Dinant - a town famous for its citadel, historic architecture, beautiful location on the Moselle River and a saxophone. We learned the history of this instrument and visited the House of its creator (now there is a museum). The next point of our trip was to visit one of the smallest towns in the world (certainly the smallest city in the world) Durbuy. Really, to explore the whole took us 30 minutes and it was very slow  The final stop was the War Museum in Brussels.

The last day was devoted to summaries. We were given certificates of participation and summarized the work of students during the entire stay. In the afternoon we had time for sightseeing and last shopping before the Saturday morning flight. Time passed very quickly and our stay in Brussels brought us a lot of unforgettable experience. 

Erasmus+

1

1W tym roku szkolnym rozpoczęliśmy realizacje projektu edukacyjnego w ramach KA210-SCH - Partnerstwa na małą skalę. Projekt ” Ocal i oczyść Ziemię, żyj długo” realizowany jest w okresie od 1 października 2022 do 24 października 2024 w ramach programu: Erasmus + KA210-SCH - Small-scale partnerships in school education (partnerstwa na małą skalę w edukacji szkolnej)-

Motywem przewodnim projektu jest ekologia- uświadomienie uczniom i dorosłym jak istotną sprawą jest dbanie o środowisko naturalne i jak istotna jest kwestia odpowiedzialności za obecne działania wobec nowych pokoleń. Zagadnienia szczegółowe dotyczą:

  • wody- ochrony zasobów,
  • powietrza- unikanie zanieczyszczeń i wpływ powietrza na środowisko,
  • gleby- rodzajów, zanieczyszczeń powodujących degradację środowiska orasz sposoby ochrony,
  • natury- dbania o ogólnie pojmowane środowisko naturalne.

Wszystkie działania podejmowane w ramach projektu będą związane z podaną tematyką. Wykonywane zadania posłużą rozwijaniu zainteresowań wśród uczniów naukami przyrodniczymi, matematyką, chemią a równocześnie podnoszeniu kompetencji językowych w zakresie języków obcych- angielskiego i niemieckiego. Wartością dodaną jest również podnoszenie, jakości pracy szkoły w ramach dobrych praktyk. Projekt skierowany jest do uczniów klas VI-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. ADAMA MICKIEWICZA W ŻYRZYNIE, przy czym zakłada się, że główną grupę będą stanowić uczniowie klasy VIII a (10 uczniów), klasy VII a- (1 uczeń) i VI a (1 uczeń) ponieważ działania projektowe są kontynuacją  projektu E-Twinning: Adventures of the Atmosphere, za który uczniowie zostali nagrodzeni Krajową i Europejską nagrodą E- Twinning.

Projekt przewiduje wymianę uczniów z 3 krajów partnerskich (Włochy, Belgia, Turcja) oraz Polski. Wyjazdy traktowane są, jako wyraz uznania dla uczniów wyróżniających się zaangażowaniem w realizację projektu. Językiem roboczym projektu jest język angielski. Życzymy wszystkim uczestnikom powodzenia i z niecierpliwością czekamy na publikacje z wyjazdów i podejmowanych w trakcie działań.

Erasmus+

This school year we have started the implementation of an educational project under KA210-SCH - Small Scale Partnerships .The project " Save and Clean the Earth, Live Long" is implemented from October 1st, 2022 to October 24th, 2024 under the program: Erasmus + KA210-SCH - Small-scale partnerships in school education. The leitmotif of the project is ecology - to make students and adults aware of the importance of taking care of the environment and the issue of responsibility for current actions towards new generations. Specific issues concern:

- water- conservation of resources,

- air- avoiding pollution and the impact of air on the environment,

- soil- types, pollutants that cause environmental degradation and ways to protect it,

- nature- taking care of the environment in general.

All activities undertaken as part of the project will be related to the given topics. The tasks to be carried out will serve to develop the students' interest in natural sciences, mathematics, and chemistry and, at the same time, improve foreign language competence in English and German. The added value is also raising the quality of school work in the framework of good practices.

The project is aimed at students from grades VI-VIII of the ADAM MICKIEWICZ PRIMARY SCHOOL IN ŻYRZYN, but it is assumed that the main group of participants will consist of students from grade VIII a (10 students), grade VII a- (1 student) and VI a (1 student), as the project activities are a continuation of the E-Twinning one: Adventures of the Atmosphere, for which the students were awarded the National and European E-Twinning Prizes.

The project aims at the exchange of students from 3 partner countries (Italy, Belgium, Turkey) and Poland. The trips are treated as a reward for students who stand out for their involvement in the re-implementation of the project. The working language of the project is English. We wish all participants the best , luck and we are looking forward to the publications of the trips and activities undertaken during the mobilities.

 

REGULAMIN PROJEKTU ERASMUS+