BIP

Statystyki

Odwiedza nas 144 gości oraz 0 użytkowników.

Zarządzenia Dyrektora Zarządzenia

Dni wolne

Zarządzenie Nr 46/2014
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie
z dnia 24 września 2014 r.
w sprawie ogłoszenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
w
roku szkolnym 2014/2015

Na podstawie §5 ust. 1 - 3. Rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1245) zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego zarządzam co następuje:

§1

Po zasięgnięciu opinii  Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego biorąc po uwagę  możliwości organizacyjne szkoły ustalam dla Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych  w roku szkolnym 2014/2015:

10 listopada 2014r. (poniedziałek)

2 stycznia 2015r. (piątek)

5 stycznia 2015r. (poniedziałek)

1 kwietnia 2015r. (środa), (sprawdzian w kl. 6)

5 czerwca 2015r. (piątek)

§2

Podczas dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, szkoła organizuje zajęcia wychowawczo - opiekuńcze dla uczniów, dlatego zobowiązuję wychowawców klas do zbadania potrzeb i zebrania informacji od rodziców uczniów potrzebujących opieki oraz przekazania tych informacji dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 dni robocze przed danym dniem wolnym.

§3

Zobowiązuję wychowawców klas do zapoznania uczniów i rodziców z treścią niniejszego zarządzenia.

§4

Zobowiązuję rodziców uczniów potrzebujących opieki podczas dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych do przekazania informacji o których mowa w §2

wychowawcy klasy, nie później niż na 3 dni robocze przed danym dniem wolnym, w sposób uzgodniony z wychowawcą.

§5

Informuję, że dni wolne od zajęć dydaktycznych wymienione w §1, nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy dla nauczycieli.

§6

Niniejsze zarządzenie zostanie opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w szkole.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR SZKOŁY

Zarządzenie Nr 53/2013

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie

z dnia 26 września 2013r.

w sprawie ogłoszenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

w roku szkolnym 2013/2014

Na podstawie §5 ust. 1 - 3. Rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010r. (Dz. U. Nr 186, poz. 1245 z 2010r.) zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego zarządzam co następuje:

§1

Po zasięgnięciu opinii  Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego biorąc po uwagę  możliwości organizacyjne szkoły ustalam dla Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych  w roku szkolnym 2013/2014:

  • - 1 kwietnia 2014r. - dzień sprawdzianu w klasie 6
    - 2 maja 2014r.
  • - 20 czerwca 2014r.

§2

Podczas dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, szkoła organizuje zajęcia wychowawczo - opiekuńcze dla uczniów, dlatego zobowiązuję wychowawców klas do zbadania potrzeb i zebrania informacji od rodziców uczniów potrzebujących opieki oraz przekazania tych informacji dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 dni robocze przed danym dniem wolnym.

§3

Zobowiązuję wychowawców klas do zapoznania uczniów i rodziców z treścią niniejszego zarządzenia.

§4

Zobowiązuję rodziców uczniów potrzebujących opieki podczas dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych do przekazania informacji o których mowa w §2 wychowawcy klasy, nie później niż na 3 dni robocze przed danym dniem wolnym, w sposób uzgodniony z wychowawcą.

§5

Informuję, że dni wolne od zajęć dydaktycznych wymienione w §1, nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy dla nauczycieli.

§6

Niniejsze zarządzenie zostanie opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w szkole.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR SZKOŁYZarządzenie Nr 58/2012
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie
z dnia 27 września 2012r.
w sprawie ogłoszenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
w roku szkolnym 2012/2013

Na podstawie §5 ust. 1 - 3. Rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010r. (Dz. U. Nr 186, poz. 1245 z 2010r.) zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego zarządzam co następuje:

§1

Po zasięgnięciu opinii  Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego biorąc po uwagę  możliwości organizacyjne szkoły ustalam dla Szkoły Podstawowej
im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno
- wychowawczych  w roku szkolnym 2012/2013:
  • 12 października 2012
  • 2 listopada 2012
  • 2 maja 2013
  • 31 maja 2013
  • 4 kwietnia 2013 - dzień sprawdzianu w klasie 6
  • dzień, w którym  wystąpią bardzo niskie temperatury lub duże opady śniegu.

§2

Podczas dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, szkoła organizuje zajęcia wychowawczo - opiekuńcze dla uczniów, dlatego zobowiązuję wychowawców klas do zbadania potrzeb i zebrania informacji od rodziców uczniów potrzebujących opieki oraz przekazania tych informacji dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 dni robocze przed danym dniem wolnym.

§3

Zobowiązuję wychowawców klas do zapoznania uczniów i rodziców z treścią niniejszego zarządzenia.

§4

Zobowiązuję rodziców uczniów potrzebujących opieki podczas dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych do przekazania informacji o których mowa w §2

wychowawcy klasy, nie później niż na 3 dni robocze przed danym dniem wolnym, w sposób uzgodniony z wychowawcą.

§5

Informuję, że dni wolne od zajęć dydaktycznych wymienione w §1, nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy dla nauczycieli.

§6

Niniejsze zarządzenie zostanie opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w szkole.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR SZKOŁY

Czytaj więcej: Dni wolne