e-Dziennik

 

 

BIP

Zaprzyjaźnione strony

 

RODO

Zarządzenia Zarządzenia

Dni wolne w roku szkolnym 2017/2018

Zarządzenie Nr 31/2017

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie

 z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie ogłoszenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

w roku szkolnym 2017/2018

Na podstawie §5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603) zarządzam co następuje:

§1

Po zasięgnięciu opinii  Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego biorąc po uwagę  możliwości organizacyjne szkoły ustalam dla Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych  w roku szkolnym 2017/2018:

 

  • 22 grudnia 2017 r. (piątek)
  • 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)
  • 20 kwietnia 2018 r. (piątek)
  • 30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek)
  • 2 maja 2018 r. (środa)
  • 4 maja 2018 r. (piątek)
  • 18 maja 2018 r. (piątek)
  • 1 czerwca (piątek)                  

§2

Podczas dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, szkoła organizuje zajęcia wychowawczo - opiekuńcze dla uczniów, dlatego zobowiązuję wychowawców klas do zbadania potrzeb i zebrania informacji od rodziców uczniów potrzebujących opieki oraz przekazania tych informacji dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 dni robocze przed danym dniem wolnym.

§3

Zobowiązuję wychowawców klas do zapoznania uczniów i rodziców z treścią niniejszego zarządzenia.

§4

Informuję, że dni wolne od zajęć dydaktycznych wymienione w §1, nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy dla nauczycieli.

§5

Niniejsze zarządzenie zostanie opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w szkole.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR SZKOŁY

Katarzyna Majkutewicz