Aktualności

WNIOSEK ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY

Wszystkich zainteresowanych zapisaniem dziecka na świetlicę w roku szkolnym  2020/21 prosimy o pobranie wniosku, wypełnienie go i przesłanie drogą elektroniczną do wychowawców klas do dnia 4 września 2020 r. Wniosek zamieszczono niżej:

 

 

 WNIOSEK  ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów klas I-VIII,
których oboje rodzice pracują oraz uczniów dojeżdżających autobusem szkolnym.

Świetlica szkolna pracuje w godz. 6.30 – 15.35

 

 Imię i nazwisko dziecka    …………………………………………        klasa……….

 Data i miejsce urodzenia   …………………………….. ……… … 

 Nazwiska i imiona rodziców              

matka/prawny opiekun  ………………………………………………………………..

                                                                                             
ojciec/prawny opiekun ……………………….................................…………………..

          
Oświadczam, że oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują zawodowo                    

                                                                                                                                                  

                                                       ..............................................................................................

                                                                                         podpisy rodziców             Adres zamieszkania dziecka:

 …………………………………………………….......................................…………………....


Telefony kontaktowe:

matka/prawny opiekun...................................................................................................................

ojciec//prawny opiekun..................................................................................................................

inne: ……………………………………………………………………………………………...

 

 

 1. Uwagi i opinie rodziców dotyczące stanu zdrowia i zachowania dziecka oraz inne:        ………………………………………………………………………………………………………

        ............................................................................................................................................................

Oświadczenie o sposobie opuszczania świetlicy przez dziecko:

 1. Dziecko może samodzielnie, na naszą odpowiedzialność, opuścić świetlicę TAK/NIE o godz. ……..
 2. Dziecko ze świetlicy odbierane będzie o godz. ………………
 3. Osoby upoważnione do odbioru dziecka:

(imię i nazwisko)

 1. ………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko)

 1. ………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko)

 1. ………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko,)

 1. ………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko)

 

  Zobowiązania rodziców/opiekunów dziecka:

 

 1. Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję treść regulaminu świetlicy zamieszczonym na stronie szkoły.
 2. W razie wszelkich zmian dotyczących powrotu dziecka, odbioru go ze szkoły lub innych poinformuję wychowawców świetlicy pisemnie lub telefonicznie.
 3. Oświadczam, że w przypadku, gdy wyraziłam/am zgodę na samodzielny powrót dziecka ze świetlicy do domu, biorę całkowitą odpowiedzialność za jego życie i zdrowie.
 4. Jestem świadom, że dziecko może przybywać w świetlicy szkolnej, tylko do godz. 15:35, po tej godzinie świetlica nie zapewnia dziecku opieki.
 5. Poświadczam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zawartych w karcie zapisu.

 

                                                                                      ……………………………………………

                                                                                          Czytelny podpis rodziców/ opiekunów

 

 

WYTYCZNE Z REGULAMINU ŚWIETLICY SZKOLNEJ

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŻYRZYNIE
oraz zasady jej funkcjonowania w czasie epidemii COVID – 19

 

Do świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

 1. Świetlica szkolna spełnia funkcje opiekuńczo-wychowawcze.
 2. Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w czasie zajęć szkolnych w godzinach 6:30 – 15.35 w dni, w których odbywają się zajęcia w szkole.
 3. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie klas I-III i IV-VIII, których oboje rodzice/ opiekunowie pracują oraz  uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym a także uczęszczający na zajęcia dodatkowe.
 4. Wychowankowie przyjmowani są na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/opiekunów poprzez wypełnienie Wniosku Zgłoszenia  Dziecka Do Świetlicy i złożenia jej w terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły.
 5. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z procedurami obowiązującymi w szkole od 1 września 2020 r.
 6. Dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicowe tworzą grupy wychowawcze pod opieką jednego wychowawcy.
 7. Świetlica wymaga określenia we Wniosku Zgłoszenia przez rodziców/opiekunów sposobu opuszczania świetlicy przez dziecko. Wychowanek świetlicy może być odbierany przez niepełnoletnią osobę, tylko za zgodą rodziców/opiekunów oraz na ich odpowiedzialność.
 8. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej po lekcjach.
 9. Każde zachowanie nieodpowiednie ucznia zostanie zanotowane celem przekazania informacji rodzicom/opiekunom bądź wychowawcy.
 10. Wychowawcy klas, nauczyciele i osoby prowadzące zajęcia dodatkowe  zobowiązani są do zabierania i odprowadzania dzieci przed
  i po zajęciach do świetlicy.
 11. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do aktualizacji danych swoich dzieci.
 12. Dziecko raz odebrane w danym dniu przez opiekuna, nie ma możliwości ponownego powrotu do świetlicy w tymże dniu.
 13. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 14. Obowiązuje zakaz przynoszenia własnych zabawek oraz innych przedmiotów przez dzieci
 15. Uczniowie korzystający z autobusu szkolnego są pod opieką wychowawcy świetlicy po zakończonych lekcjach aż do odjazdu autobusu – wyjątkiem są  uczniowie biorący udział w zajęciach dodatkowych. 
 16. Uczniowie przebywający w świetlicy są zobowiązani do:

- zgłaszania swojego przyjścia,

- dbania o bezpieczeństwo swoje i innych,

- zgłaszania do wychowawców wszelkich wypadków i niedyspozycji,

- aktywnego uczestnictwa w zajęciach świetlicowych, według planowanego rozkładu dnia i sugestii nauczyciela,

- przestrzegania dyscypliny,

- dbania o czystość i porządek, szanowania gier, przyborów i zabawek,

- zgłaszania swojego wyjścia do domu.

 1. W przypadku złego samopoczucia dziecka nauczyciel – opiekun grupy informuje o tym rodzica, który ma obowiązek niezwłocznie odebrać

             dziecko ze świetlicy i stosuje się do zasad/ procedur postępowania w przypadku podejrzenia u ucznia zakażenia COVID-19 .

   

 

 

                                                                                                             ……………………………………………

                                                                                                                 Czytelny podpis rodziców/ opiekunów