Aktualności

SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2018 R

Zgodnie z § 34 ust. 10 w związku z § 34 ust. 9 w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej sprawozdanie finansowe Jednostki Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie sporządzone na dzień 31.12.2018r. zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żyrzyn w zakładce Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Żyrzynie- Sprawozdania finansowe SAPO i jednostek obsługiwanych